СПАДЩИНА В.А. РОМЕНЦЯ: ВІД ПСИХОЛОГІЇ ФАНТАЗІЇ ДО МРІЇ ПРО КАНОНІЧНУ ПСИХОЛОГІЮ

Марина Гусельцева

Анотація


Стаття присвячена теоретико-методологічній інтерпретації наукової спадщини видатного українського психолога В.А. Роменця, детально розглядаються його ранні праці, присвячені вивченню фантазії і психології творчості, обговорюється концепція вчинку та її значення для історії і теорії психології, проводиться зіставлення культурно-гуманістичного підходу в психології з культурно-історичним, діяльнішим і міждисциплінарними підходами. Доводиться, що авторська версія психології українського мислителя є філософською , а способу його мислення притаманна винятково глибока діалектичність на шляху пошуку єдності у багатоманітті розуміння психіки і вчинку як її вершинного культурно-історичного новоутворення й універсального способу творчої присутності (буття) людини у світі. Закономірно, що запропонований ним проект канонічної психології вдало зреалізовує постнекла-сичні дослідницькі настановлення толерантності, діалогічності і комунікативності, що у підсумку творчого шляху вченого уможливлюють онтологічно і гносеологічно складну метасистему довершеного, історично узмістовленого та філософськи обґрунтованого, психологічного знання.


Ключові слова


В.А. Роменець; психологія творчості; психологія вчинку; канонічна психологія; культурно-історична епістемологія; методологія; історія психології

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Гусельцева М.С. Культурно-історичний підхід В.А. Роменця: ідея культури та ідеї в культурі / М.С. Гусельцева // Психологія і суспільство. - 2011. - № 2. - С. 92-105.

Мусатов С. Сторінки пам’яті про В.А. Роменця / С. Мусатов // Психологія і суспільство. - 2011. - № 2. -

С.179-180.

М’ясоїд П. Володимир Роменець: від психології творчості до творчості у психології / П. М’ясоїд // Психологія і суспільство. - 2011. - № 2. - С. 64-92.

М’ясоїд П.А. Курс загальної психології: [підручник] / П.А. М’ясоїд. - К.: Алерта, 2010. - Т. 1. - 496 с.

Роменець В.А. Історія психології: [навч. посіб.] /

В.А. Роменець. - К.: Вища шк., 1978. - 439 с.

Роменець В. А. Історія психології Стародавнього світу і середніх віків: [навч. посіб.] / В.А. Роменець. -К.: Вища школа, 1983. - 415 с.

Роменець В.А. Історія психології епохи Відродження: [навч. посіб.] / В.А. Роменець. - К.: Вища шк., 1988. - 365 с.

Роменець В.А. Історія психології XVII століття: [навч. посіб.] / В.А. Роменець. - К.: Вища шк., 1990. -365 с.

Роменець, В. А. Історія психології епохи Просвітництва: [навч. посіб.] / В.А. Роменець. - К.: Вища шк., 1993. - 568 с.

Роменець, В.А. Історія психології XIX - початку XX століття: [навч. посіб.] / В.А. Роменець. - К.: Вища шк., 1995. - 614 с.

Роменець В.А. Історія психології XX століття: [навч. посіб.] / В.А. Роменець, І.П Маноха. - К.: Либідь, 1998. - 992 с.

Роменець, В. А. Постання канонічної психології / В. А. Роменець // Основи психології: [підручник; за заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця]. - 6-е вид., стереотип. - К.: Либідь, 2006. - С. 605-621.

Роменець В.А. Психологічні особливості формування мрії у старшокласників / В.А. Роменець // Радянська школа. - 1960. - № 6. - С. 26-31.

Роменець ВА. Психологія творчості: [навч. посіб.] / В.А. Роменець. - 3-є вид. - К.: Либідь, 2004. - 288 с.

Роменець В. А. Про логіку фантазії в письмових творах старшокласників / В.А. Роменець // Українська мова в школі. - 1958. - № 4. - С. 43-49.

Роменець В.А. Про стиль учнівських творів / В.А. Роменець // Література в школі. - 1957. - № 1. - С. 5662.

Роменець В.А. Розвиток творчої уяви учнів на уроках літератури / В.А. Роменець // Література в школі. - 1957. - № 3. - С. 25-31.

Роменець В.А. Фантазія, пізнання, творчість / В.А. Роменець. - К.: Наукова думка, 1965. - 151 с.

Список праць Володимира Роменця та праць про його творчість // Психологія і суспільство. - 2011. - №

- С. 183-187.

Гусельцева М.С. Культурная психология: методология, история, перспективы / М.С. Г усельцева. -М.: Прометей, 2007. - 292 с.

Гусельцева М.С. Психологическое знание и культурно-историческая эпистемология / М.С. Гусельцева // Вопросы психологии. - 2011а. - № 3. - С. 3-16.

Мясоед П.А. Психология в аспекте типов научной рациональности / П.А. Мясоед // Вопросы психологии. - 2004. - № 6. - С. 3-17.

Овсянико-Куликовский Д.Н. История русской интеллигенции: Итоги русской художественной литературы XIX века / Д.Н. Овсянико-Куликовский / / Собр. соч. - М.: Изд-во В.М. Саблина, 1907. - 272 с.

Раевский А.Н. Психология речи в советской психологической науке за 40 лет / А.Н. Раевский. - К.: Изд-во КГУ им. Т.Г. Шевченко, 1958. - 128 с.

Роменец В.А. В общении с первоисточниками (О хрестоматиях по психологии, подготовленных на психологическом факультете МГУ и выпущенных изд-вом МГУ) / В.А. Роменец // Вопросы психологии. -1987. - № 1. - С. 172-175.

Роменец В.А. Особенности юношеской фантазии в процессе поэтического отражения действительности: Автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. пед. наук (по психологии). Научный руководитель - профессор А.Н. Раевский / В.А. Роменец / Киевский гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. - К., 1960. - 16 с.

Роменец В. А. Особенности творческой фантазии в литературных сочинениях юношества: Автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. пед. наук (по психологии) / В. А. Роменец / Киевский гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. - К., 19бі. - 15 с.

Роменец В.А. Творческая фантазия и познавательный процесс: Автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. филос. наук / В.А. Роменец / АН УССР. Секция обществ. наук. - К., 1964. - 12 с.

Роменец В.А. Предмет и принципы историкопсихологического исследования: Дис ... в форме научного доклада... доктора психол. наук / В.А. Роменец. - К., 1989. - 42 с.

Роменец В. А. Жизнь и смерть в научном и религиозном истолковании / В.А. Роменец. - К.: Здоровье, 1989а. - 192 с.

Рубинштейн С.Л. Принцип творческой самодеятельности / С.Л. Рубинштейн // Вопросы философии. - 1989. - № 4. - С.88-96.

Стоюнин В.Я. Избранные педагогические сочинения. - М.: Педагогика, 1991. - 368 с.

Юревич А.В. Психология и методология. - М.: ИП РАН, 2005. - 312 с.

Ярошевский М.Г. Психология в XX столетии. Теоретические проблемы развития психологической науки. - М.: Политиздат, 1974. - 368 с.

Kvale S. Postmodem Psychology: A Contradiction in Terms? // Psychology and Postmodernism / Ed. S. Kvale.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)