ҐЕНЕЗА ТОЛЕРАНТНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНОТВОРЕННЯ (КОМПЛЕКСНИЙ ПРОЕКТ)

Анатолій В. Фурман

Анотація


Широкому загалу науковців, бізнесменів, політиків та управлінців пропонується проект комплексного фундаментального дослідження толерантності як потенційної основи нової державної ідеології, у центрі якої перебуває ідея українотворення. Його метою є філософсько-методологічне обґрунтування ґенези толерантності як фактора сталого суспільного розвитку і чинника соціокультурної інтеграції українства в онтолого-феноменологічному, гносеолого-ноуменологічному, психосоціальному і психософійному засадничих напрямах його рефлексивного миследіяльнісного опрацювання. Об’єкт вивчення становить ідеологія українотворення, яка враховує переваги і недоліки українськості, критично і водночас конструктивно оцінює реалії сьогодення української багатоетнічної нації в її оптимальному суспільному розвитку та повсякденно утверджує - світоглядно і вчинково - толерантність серед усіх верств національного загалу у взаємодоповненні її ознак, характеристик, умов та форм вияву, методів і засобів ситуаційного утвердження. Предмет дослідження - соціальна толерантність як соціокультурне явище, важливий концепт сучасного наукового дискурсу, інтегральна особистісна риса, категорія культури або світоглядна універсалія. Основним методом пошукування є системо-миследіяльнісне обґрунтування толерантності в історії філософії і в сучасній науці у логіко-змістовій наступності трьох його версій - філософсько-методологічного (1-й етап), поліпарадиг-мального (2-й етап) і теоретико-емпіричного (3-й етап). Результат виконання проекту - теорія соціальної толерантності у поєднанні її чотирьох функцій - пояснювальної, світоглядної, методологічної та ідеологічної (із ідеєю українотворення як інтегральним узмістовленням національної свідомості і самосвідомості громадян України).


Ключові слова


Україна; національна ідея; толерантність; українотворення; тенеза толерантності; державна ідеологія; соціальна толерантність; національний ідеал; українство; національна свідомість і самосвідомість; метод системо-миследіяльнісного обтрунтування

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Альчук М.П. Філософія права Богдана Кістяків-ського: [монографія] / М.П. Льчук. - Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. - 300 с.

Бабчук О.Г. Особливості толерантності осіб із різними типами емоційності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.01 “Загальна психологія, історія психології” / Олена Григорівна Бабчук. - одеса, 2012. - 21 с.

Бабчук О.Г. Досвід діагностики толерантності: результати апробації оригінальної методики / О.Г. Бабчук, О.П. Саннікова // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. пр. Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. - 2011. - Т.2. - С. 68-73.

Бабчук Е.Г. Тест-опросник толерантности: структура и стандартизация / Е.Г. Бабчук, О.П. Санникова // Науковий вісник Південноукраїнського нац. пед. ун-ту імені К.Д. Ушинського: спецвипуск. - 2009. - С. 126-132.

Бабчук О.Г. Толарентність як складна властивість особистості в індивідуально-психологічному вимірі /

О.Г. Бабчук // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології ім.. Г.С. Костюка. - 2010. -Т.Х, вип. 16. - С. 34-42.

Бичко А. Етнічні першоджерела національної ідеї / Ада Бичко // Психологія і суспільство. - 2012. - №2. -С. 31-39.

Білик Н. Богдан Лепкий як ідейний натхненник українського народу / Надія Білик // Психологія і суспільство. - 2012. - №4. - С. 52-58.

Буртак Г.С. Етичний вимір політики як комунікативного процесу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політолог. наук: спец. 23.00.01 “Теорія та історія політичної науки” / Г.С. Буртак. - Львів, 2010. - 20 с.

Вовканич С. Духовно-інтелектуальний потенціал буття людини і нації: горизонти розвитку українськості / Степан Вовканич // Психологія і суспільство. - 2012.

- №4. - С. 27-51.

Гомотюк О. Ціннісні орієнтації української еліти княжої доби / Оксана Г омотюк // Психологія і суспільство. - 2012. - №3. - С. 11-19.

Гуменюк О.Є. Методологія пізнання освітнього вчинку в контексті інноваційно-психологічного клімату / Оксана Євстахіївна Г уменюк // Психологія і суспільство. - 2012. - №1. - С. 47-81.

Гуменюк О.Є. Теорія і методологія інноваційно-психологічного клімату загальноосвітнього закладу: [монографія] / Оксана Євстахіївна Гуменюк. - Ялта-Тернопіль: Підручники і посібник, 2008. - 340 с.

Долгополова О.А. Принцип толерантності в контексті духовної культури перехідних епох: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук: спец. 09.00.03 “Соціальна філософія і філософія історії” / O.A. Долгополова. - Одеса, 1997. - 16 с.

Мельник Я., Криворучко Н. Аграрний тип мислення в контексті державотворчих інтенцій / Ярослав Мельник, Наталія Криворучко // Психологія і суспільство. - 2012. - №1. - С. 27-35.

Москалець В. “Лад” чи “мір”? - Важка проблема української національної ідеї / Віктор Москалець // Психологія і суспільство. - 2012. - №1. - С.8-15.

Ньорба Л. Авґустин Волошин - мислитель і борець за національну ідею / Людмила Ньорба // Психологія і суспільство. - 2012. - №2. - С. 40-45.

Пірен М. Політико-управлінська еліта України - носій національної ідеї / Марія Пірен // Психологія і суспільство. - 2012. - №1. - С. 21-26.

Сабадуха В. Українська національна ідея та концепція особистішого буття: [монографія] / Володимир Сабадуха. - Івано-Франківськ: “Фоліант”, 2012. -176 с.

Сабадуха В. Українська національна ідея у вимірах особистісного буття / Володимир Сабадуха // Психологія і суспільство. - 2012. - №2. - С. 21-30.

Савчин М. Духовна складова української національної ідеї / Мирослав Савчин // Психологія і суспільство. - 2012. - №1. - С. 16-20.

Фурман А.В. Біциклічна модель організації процесів розуміння / Анатолій В. Фурман // Вітакуль-турний млин. - 2008. - Модуль 8. - С. 4-10.

Фурман А.В. Ідея професійного методологування: [монографія] / Анатолій В. Фурман. - Ялта, Тернопіль: Економічна думка, 2008. - 205 с.

Фурман А.В., Кубаєвський М.К. Методологування як засіб розуміння / Анатолій В. Фурман, Микола Кубаєвський // Психологія і суспільство. -2010. - №4. - С. 47-57.

Фурман А.В. Методологічне обґрунтування ба-гаторівневості парадигмальних досліджень у соціальній психології / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2012. - №4. - 78-125.

Фурман А.В. Національна ідея - щит і меч українства / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2012. - №3. - С. 6-10.

Фурман А.В. Педагогіка як сфера миследіяль-ності: [наук. вид.] / Анатолій В. Фурман. - Тернопіль: НДІ МЕВО, 2010. - 24 с.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності: [2-е наук. вид.] / Анатолій В. Фурман. - Тернопіль: НДІ МЕВО, 2011. - 168 с.

Фурман А.В. Село - духовне серце України / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2010. -№4. - С. 7-10.

Шаюк О.Я. Виховання толерантності у студентів на уроках іноземної мови у немовних вузах / Шаюк Ольга Ярославівна // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в пост-стабілізаційний період : збірник тез доповідей наукової конференції професорсько-викладацького складу [секція № 12 “Комунікативні методи викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах економічного профілю”] / Тернопільський національний економічний університет. - Тернопіль : ТНЕУ, 2007. - С. 132-134.

Шаюк О.Я. Вітакультурний підхід в осмисленні толерантності як інтегральної особистішої риси людини / Ольга Шаюк // Вітакультурний млин. - 2010. -Модуль 11. - С. 21-24.

Шаюк О.Я. Ділове спілкування як складова професійної компетенції сучасного спеціаліста / Ольга Шаюк, Любов Мельник // Актуальні питання лінгвістики, літературознавства та інноваційної методики викладання іноземних мов : тези доповідей п’ятої всеукраїнської наукової конференції / оргкомітет: Юрій С.І., Задорожний З.-М. В., Ткачук В. Ю. [та ін.]. -Тернопіль : ТНЕУ, 2011. - С. 68-69.

Шаюк О.Я. Експериментально-психологічні умови формування професійної толерантності майбутніх економістів / Ольга Шаюк // Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць К.-Под. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології ім. Григорія Костюка НАПН України. - Кам’янець-Подільський. - 2013 (у друці).

Шаюк О.Я. Емоційно-вольовий компонент толерантності / Ольга Шаюк // Освіта і управління. - 2011.- Т. 14, №1. - С. 104-110.

Шаюк О.Я. Когнітивний компонент толерантності особистості / Ольга Шаюк // Збірник наукових праць №55. Серія: педагогічні та психологічні науки. - Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2010. - С. 227-230.

Шаюк О.Я. Конативний компонент толерантності особистості / Ольга Шаюк // Вісник національного університету оборони України: зб. наук. праць. -К.: НУОУ, 2011. - Випуск 6. - С. 258-264.

Шаюк О.Я. Методологічний аналіз толерантності як загальнолюдської проблеми / Ольга Шаюк // Вітакультурний млин. - 2009. - Модуль 8. - С. 34-38.

Шаюк О.Я. Методологія конкретно-тематичного дослідження толерантності / Ольга Шаюк // Вітакультурний млин. - 2011. - Модуль 13. - С. 50-54.

Шаюк О.Я. Мотиваційно-ціннісний компонент толерантності особистості / О. Я. Шаюк // Проблеми сучасної психології : зб. наук, праць К.-Под. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. - Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. - Вип. 11. - С. 932-944.

Шаюк О.Я. Науково-психологічне осмислення толерантності як загальнолюдської проблеми / Ольга Шаюк // Психологія і суспільство. - 2010. - №1 (39). -С. 100-111.

Шаюк О.Я. Основні методологічні підходи до наукового обґрунтування толерантності як загальнолюдської проблеми / Ольга Шаюк // Вітакультурний млин. - 2009. - Модуль 9. - С. 42-46.

Шаюк О.Я. Особливості психологічної структури професійної толерантності майбутніх економістів / Ольга Шаюк // Психологія і суспільство. - 2011. - №3.

- С. 28-65.

Шаюк О.Я. Психологічні особливості формування професійної толерантності у майбутніх економістів: автореф. дис. на здобуття канд. психол. наук: спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / О.Я. Шаюк. - Хмельницький, 2012. - 16 с.

Шаюк О.Я. Психологічні особливості формування професійної толерантності у майбутніх економістів: дис... канд. психол. наук. 19.00.07 / Наук. кер., д. пси-хол.н., проф. Фурман A.B.; Нац. акад. Держ. прикорд. служби України імені Б. Хмельницького. - Хмельницький, 2012. - 215 с.

Шаюк О.Я. Психолого-педагогічні умови виховання толерантності у студентів вищих навчальних закладів / Ольга Шаюк // Наукова конф. проф.-викл. складу ТАНГ; м. Тернопіль, 15 квітня 2005 р.: матеріали тез і доповідей. -Тернопіль: ТАНГ, 2005. - С. 130-132.

Шаюк О.Я. Самотолерантність як предмет теоре-тико-методологічного аналізу / Ольга Шаюк // Віта-культурний млин. - 2010. - Модуль 12. - С. 24-28.

Шаюк О.Я. Толерантність як професійна компетентність спеціалістів економічної сфери діяльності / Ольга Шаюк // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в постстабілі-заційний період : збірник тез доповідей наукової конференції професорсько-викладацького складу [секція №11 “Комунікативні методи викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах економічного профілю”] / Тернопільський національний економічний університет. - Тернопіль : ТНЕУ, 2008. - С. 65-67.

Шаюк О.Я. Толерантність як сутнісна характеристика професійного спілкування / Ольга Шаюк // Психологія і суспільство. - 2010. - №2. - С. 169-177.

Шаюк О.Я. Формування толерантності як складової комунікативної компетентності в студентів у процесі вивчення іноземної мови / Ольга Шаюк // Наукова конф. проф.-викл. складу ТНЕУ; м. Тернопіль, 18 квітня 2009 р.: матеріали тез і доповідей. -Тернопіль: ТНЕУ, 2010. - С. 65-67.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)