ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Анатолій В. Фурман, Зоя Шляхова

Анотація


Аналітично висвітлюються результати 13-річного проведення науковцями і практиками фундаментального соціально-психологічного експерименту з упровадження інноваційної системи модульно-роз-вивального навчання в одній із загальноосвітніх шкіл м. Куп’янська Харківської області у її центральній ланці упредметнення - у психомистецькій організації паритетної освітньої взаємодії учасників навчального процесу. Обґрунтовуються психолого-педагогічні умови і чинники, психодіагностичні методики і ситуації, оргтехнологічні інваріанти і психодидактичні моделі, програмово-методичні засоби та інноваційні інструменти уможливлення модульно-розвивального освітнього циклу в наступності його пізнавально-інформаційного, нормативно-регуляційного, ціннісно-рефлексивного і духовно-креативного періодів. Детально описуються здобутки соціально-психологічної служби школи, особливості виконання педагогічним колективом програми дистанційної перепідготовки вчителя як психолога-дослідника. Подаються кількісні та якісні результати моніторингу системних експериментальних змін у життєдіяльності загальноосвітнього закладу та динаміки розвитку інтелектуальної, особистішої і психодуховної сфер учнів, а також фіксуються найбільш значущі продукти творчості освітян-новаторів. У підсумку чинний експеримент визнано не лише успішно здійсненим, а й переведено школу в режим науково забезпеченої та професійно здійснюваної інноваційної освітньої діяльності.


Ключові слова


фундаментальний соціально-психологічний експеримент; “Школа демократії”; система модульно-розвивального навчання А.В. Фурмана; соціально -культурно-психологічний простір експериментальної школи; паритетна освітня взаємодія

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Будьонна В.К. Підвищення пізнавальної активності учнів при вивченні астрономії шляхом використання комп’ютерної програми і науково-популярної літератури // Фізика в школах України. - Харків: вид-во “Основа”. - 2005. - №15. - С. 22-23.

Буторіна О.Г. Розвивальний міні-підручник з математики, 5 клас // Математика в школі. - Харків: вид-во “Основа”. - 2007. - №3. - С. 12-13.

Буторіна О.Г. Сценарії та міні-підручник з алгебри для 8 класу до системно-узагальнювального міні-модуля за темою: “Раціональні вирази. Додавання та віднімання раціональних виразів” // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - К.: Плеяда. - 2012. - №4. - 100 с.

Глушко Т.Л. Фізико-географічна характеристика своєї області, 8 клас: Змістовно-пошуковий міні-мо-дуль // Г еографія. - Харків: вид. група “Основа”. - 2009. - №8(132). - С. 26-28.

Гуменюк О.Є. Психологія впливу [монографія] / Оксана Євстахіївна Гуменюк. - Тернопіль: Економічна думка, 2003. - 304 с.

Гуменюк О.Є. Психологія Я-концепції [навч. пос.] / Оксана Євстахіївна Гуменюк. - Тернопіль: Економічна думка, 2004. - 310 с.

Гуменюк О.Є. Теорія і методологія інноваційно-психологічного клімату загальноосвітнього закладу [монографія] / Оксана Євстахіївна Гуменюк. - Ялта-Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. - 340 с.

Гуменюк О. Феномен полімотивації: сутнісний зміст взаємин за модульно-розвивальної системи / Оксана Г уменюк // Психологія і суспільство. - 2001. - №1. - С. 74-123.

Дзюба Л.П. Розвивальний міні-підручник за темою“Изменение имен существительных по падежам”, 4 класс: сценарії модульних занять // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - К.: Плеяда. - 2010. - №6. - 100 с.

Дзюба Л.П. Розвивальний міні-підручник з російської мови на тему “Слово. Значення слова”, 2 клас // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. -К.: Плеяда. -2012. - №4. - 99 с.

Жадановська Л.В. Розвивальний міні-підручник з алгебри, 8 клас // Математика в школі. - Харків: вид-во “Основа”. - 2007. - №5. - С. 25-27.

Лебединська О.С. Розвивальний міні-підручник за темою: “Пори року”, 7 клас // Англійська мова та література. - Харків: вид-во “Основа”. - 2008. - №9. -

С. 18-21.

Литвиненко О.М. Концепція створення моделі Школи Демократії// Виховна робота в школі. - Харків: вид. група “Основа”. - 2009. - № 4 (53). - С. 10-16.

Малєванчик Т.К. Розвивальний міні-підручник з української мови для 3 класу з теми “Будова слова” / / Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - К.: Плеяда. - 2011. - №2. - 99 с.

Модульно-розвивальна система: теорія, технологія, досвід. Експериментальна СШ №10 м. Бердичева Житомирської області // Рідна школа: Спецвипуск. -1977. - №2. - 80 с.

Модульно-розвивальна система як соціокуль-турна організація // Психологія і суспільство: Спецвипуск. - 2002. - №3-4. - 292 с.

Ляховський І. Аура театру як спілкування з прекрасним / Іван Ляховський // Психологія і суспільство. - 2001. - №4. - С. 87-94.

Освітні сценарії. Модульно-розвивальне навчання: психомистецькі технології розвивальної взаємодії / За ред. проф. А.В. Фурмана. - Харків: Ранок, 2000. - 110 с.

Ревасевич І. Психологічні інваріанти особистішої адаптованості школярів у системі модульно-розвивального навчання / Ірина Ревасевич // Психо-

логія і суспільство. - 2007. - №1. - С. 109-127.

Романенко В.М. Дихання: розвивальний міні-підручник з біології, 8 клас // Біологія. - Харків: вид. група “Основа”. - 2007. - №19-21. - С. 15-22.

Романенко В.М. Пакет програмно-методичного забезпечення МРСН з теми : “Царство рослини. Клітинна будова живих організмів” // Хімія. Біологія. -Харків: вид-во “Основа”. - 2002. - №50. - С. 20-22.

Романенко В.М. Розвивальний міні-підручник з біології за темою “Шкідливий вплив алкоголю, паління, наркотиків на спадковість людини”, 9 клас (поглиблене вивчення) // Біологія. - Харків: вид. група “Основа”. - 2009. - № 8 (236). - С. 14-17.

Сергеева І.П. Програма самореалізації. Складні речовини. Основи // Хімія. - Харків: вид-во “Основа”. - 2002. - №30. - С. 2-4.

Сергеева І.П. Хімічний зв’язок. Будова речовин: міні-підручник, 9 клас // Хімія. - Харків: вид-во “Основа”. - 2007. - №8. - С. 5-8.

Фурман А.В. Вступ до теорії освітньої діяльності: [курс лекцій] / А.В. Фурман. - Тернопіль: ІСО, 2006. -86 с.

Фурман А.В. Граф-схеми навчальних курсів у середній і вищій школі: [наук. вид.] / А.В. Фурман. -Тернопіль: НДІ МЕВО, 2009. - 44 с.

Фурман А.В. Духовність - основа нової школи. Фундаментальний експеримент у ліцеї №157 м. Києва / Анатолій Фурман // Освіта. - 1996. - 30 жовтня. - С. 2-3.

Фурман А.В. Ідея професійного методологування: [монографія] // Анатолій Васильович Фурман. - Ялта-Тернопіль: Економічна думка, 2008. - 205 с.

Фурман А.В. Методологічна план-карта осві-тології як синтетичної наукової дисципліни / Анатолій В. Фурман // Вітакультурний млин. - 2006. - Модуль 4. - С. 4-18.

Фурман А. Модель повноцінної інноваційної діяльності в освітній сфері суспільства / Анатолій Фурман / Освіта і управління. - 2005. - Т.9, №4. - С. 24-37.

Фурман А.В. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - К.: Правда Ярославичів, 1997. - 340 с.

Фурман А.В. Освітні сценарії у системі модульно-розвивального навчання: [наук. вид.] / А.В. Фурман. -Тернопіль: НДІ МЕВО, 2009. - 40 с.

Фурман А. Порівняння принципів і параметрів наукового проектування традиційної та інноваційної систем освіти / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. - 2008. - №4. - С. 137-163.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності: [2-е наук. вид.] / Анатолій Васильович Фурман. - Тернопіль, 2011. - 168 с.

Фурман А. Система інноваційної освітньої діяльності модульно-розвивальної школи та її комплексна експертиза / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. - 2005. - №2. - С. 29-75.

Фурман А. Соціально-психологічна експертиза модульно-розвивальних занять у школі [наук. вид.] / Анатолій Фурман. - К.: Правда Ярославичів, 1999. -56 с.

Фурман А. Теоретична концепція інноваційного програмово-методичного забезпечення освітнього процесу / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство.

- 2008. - №3. - С. 123-159.

Фурман А.В. Теорія і практика розвивального підручника [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - Тернопіль: Економічна думка, 2004. - 288 с.

Фурман А.В. Теорія навчальних проблемних ситуацій: психолого-дидактичний аспект: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - Тернопіль: Астон, 2007. - 164 с.

Фурман А.В. Фундаментальний соціально-психологічний експеримент у школах України: Анатомія пошуку / Анатолій В. Фурман // Освіта і управління. - 1997. - Т.1, №3. - С. 39-56.

Фурман А.В., Гуменюк О.Є. Психологія Я-кон-цепції: [навчальний посібник] / А.В. Фурман, О.Є. Гуменюк. - Львів:Новий світ-2000, 2006. - 360 с.

Фурман А.В., Гірняк А.Н. Психодидактична експертиза модульно-розвивальних підручників: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман, Андрій Несторович Гірняк. - Тернопіль: Економічна думка, 2009. - 312 с.

Фурман А., Ковальова Т. Категорійна матриця взаємозв’язку образів суб’єктивної реальності і психологічних чинників самоактуалізації дорослого / Анатолій В. Фурман, Тетяна Ковальова // Психологія і суспільство. - 2011. - №4. - С.42-51.

Фурман А.В., Козлова Т. Проектування і використання модульно-розвивальних підручників у контексті психомистецьких технологій навчання / Анатолій В. Фурман, Тамара Козлова // Психологія і суспільство. - 2009. - №3. - С. 201-204.

Шляхова 3., Перова Н, Будьонна В. Впровадження модульно-розвивальної системи навчання як технологія успіху // Психологія і суспільство. - 2007. -№2. - С. 98-100.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)