МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ БАГАТОРІВНЕВОСТІ ПАРАДИГМАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СОЦІАЛЬНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

Анатолій В. Фурман

Анотація


Із позицій сучасної філософської і загальнонаукової методології різнобічно аргументована евриcтичнicть багаторівневих парадигмальних доcлiджень, що здійснюються науковими групами і колективами, та обґрунтовані реалістичні класи і типи парадигм соціально-психологічного пізнання, які дають змогу повнопанорамного холістичного розуміння соціальної дійсності і людини в мережеві її зв’язків і стосунків з іншими навколишніми. Зокрема, відрефлексовані переваги та обмеження концепції парадигми у проекції на особливості вказаного пізнання, доведена доцільність па-радигмальних досліджень і виявлені їх сутнісні ознаки у сфері сьогоденного соціально-психологічного дискурсу, аналітично окреслена ґенеза метапарадигм психологічного знання в контексті епістемологічної перспективи філософування, за чітко визначеним набором критеріальних ознак створена типологія дослідницьких методологій, що актуально та потенційно наявні у сучасній соціальній психології, здійснений методологічний аналіз класифікаційних і типологічних моделей різнорівневого уможливлення парадигмаль-них пошукувань у психології соціальних систем. Уведений у науковий обіг концепт “парадигмальна карта”, що охоплює ідеальний зміст того, у який спосіб картографується соціально-психологічна дійсність з допомогою теоретичних, онтологічних, епістемологіч-них та метатеоретичних засад виконання низки функцій та сутнісних ознак парадигмально сформатованої дослідницької діяльності окремого наукового співтовариства на певному історичному етапі розвитку психології як науки і в її конкретному соціокультурному контексті. Розкрита евристичність полі-та метапара-дигмальних досліджень, що належать до найскладнішого виміру прикладного філософування - метадос-лідницької методології, предметом якої є інші версії (схеми, моделі, програми) як методологічних розвідок і розробок, так і оргдіяльнісних та імітаційно-ігрових форм професійного методологування, що актуалізують проблемно-модульну миследіяльність науковця у часопросторі перебігу його думки-комунікації з іншими представниками інтелектуальної еліти.


Ключові слова


методологія; методологування; парадигма; псевдопарадигма; сфера психології; соціальна психологія; філософська методологія; парадигмальне дослідження; ґенеза психологічного знання; соціально-психологічне знання; параддгмальна дослідницька карта

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Абушенко В.Л. Знание / В.Л. Абушенко // Новейший философский словарь / сост. и гл. научн. ред. А.А. Грицанов. - [3-е изд., исправл.]. - Мн.: Книжный Дом, 2003. - С. 392-394.

Абушенко В.Л. Теория / В.Л. Абушенко // Новейший философский словарь / сост. и гл. научн. ред. А.А. Грицанов. - [3-е изд., исправл.]. - Мн.: Книжный Дом, 2003. - С. 1035-1036.

Аверинцев С. Софія-Логос: [словник] / Сергій Аверинцев. - [3-тє вид.]. - К.: Дух і літера, 2007. - 650 с.

Алексеев Н.Г. Культурное значение методологии / Н.Г. Алексеев // Вопросы методологии. - 1997. - №3-4. - С. 64-72.

Алієв Ш., М’ясоїд П., Фурман А.В. Вчинкова природа практики (філософсько-психологічна інтерпретація творчого діалогу В.А. Роменця із М.М. Бахтіним / Шамсутдін Алієв, Петро М’ясоїд, Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2012. - №3. - С. 20-37.

Анисимов О.С. Методология: функция, сущность, становление (динамика и связь времен) / О.С. Анисимов. - М.: ЛМА, 1996. - 380 с.

Бабайцев А.Ю. Эпистемология / А.Ю. Бабайцев / / Новейший философский словарь / сост. и гл. научн. ред. А.А. Грицанов. - [3-е изд., исправл.]. - Мн.: Книжный Дом, 2003. - С. 1232-1233.

Бабайцев А.Ю. СМД-методология / А.Ю. Бабайцев // Новейший философский словарь / сост. и гл. научн. ред. А.А. Грицанов. - [3-е изд., исправл.]. - Мн.: Книжный Дом, 2003. - С. 923-926.

Балл Г. До обґрунтування раціогуманістичного підходу у психології / Г еоргій Балл // Психологія і суспільство. - 2004. - №4. - С. 60-74.

БаллГ. Інтегративно-особистісний підхід у психології: впорядкування головних понять / Г еоргій Балл // Психологія і суспільство. - 2009. - №4. - С. 25-53.

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания / Питер Бергер, Томас Лукман; пер. с англ. Е. Руткевич. - М.: Медиум, 1995. - 323 с.

Бердяев Н.А. Диалектика божественного и человеческого / Николай Александрович Бердяев. - М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2003. - 620 с.

Бердяев НА. О назначении человека / Николай Александрович Бердяев. - М.: Республика, 1993. - 383 с.

Бердяев Н.А. Философия свободы / Николай Александрович Бердяев. - М.: Правда, 1989. - 607 с.

Бугерко Я. Категорійний аналіз рефлексії як явища, процесу, стану, властивості / Ярослава Бугерко // Психологія і суспільство. - 2008. - №1. - С. 93-105.

Василюк Ф.Е. Методологический анализ в психологии / Фёдор Ефимович Василюк. - М.: МГППУ; Смысл, 2003. - 240 с.

Выготский Л.С. Психология / Лев Семёнович Выготский. - М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. - 1008 с.

Вітакультурний млин: Методологічний альманах / наук. консульт.-ред. А.В. Фурман. - 2005. - Модуль 1. - 64 с.

Вітакультурний млин: Методологічний альманах / наук. консульт.-ред. А.В. Фурман. - 2005. - Модуль 2. - 74 с.

Вітакультурний млин: Методологічний альманах / наук. консульт.-ред. А.В. Фурман. - 2006. - Модуль 3. - 52 с.

Вітакультурний млин: Методологічний альманах / наук. консульт.-ред. А.В. Фурман. - 2006. - Модуль 4. - 56 с.

Вітакультурний млин: Методологічний альманах / наук. консульт.-ред. А.В. Фурман. - 2007. - Модуль 5. - 76 с.

Вітакультурний млин: Методологічний альманах / наук. консульт.-ред. А.В. Фурман. - 2007. - Модуль 6. - 54 с.

Вітакультурний млин: Методологічний альманах / наук. консульт.-ред. А.В. Фурман. - 2008. - Модуль 7. - 60 с.

Вітакультурний млин: Методологічний альманах / наук. консульт.-ред. А.В. Фурман. - 2008. - Модуль 8. - 44 с.

Вітакультурний млин: Методологічний альманах / наук. консульт.-ред. А.В. Фурман. - 2009. - Модуль 9. - 68 с.

Вітакультурний млин: Методологічний альманах / наук. консульт.-ред. А.В. Фурман. - 2009. - Модуль 10. - 48 с.

Вітакультурний млин: Методологічний альманах / наук. консульт.-ред. А.В. Фурман. - 2010. - Модуль 11. - 56 с.

Вітакультурний млин: Методологічний альманах / наук. консульт.-ред. А.В. Фурман. - 2010. - Модуль 12. - 60 с.

Вітакультурний млин: Методологічний альманах / наук. консульт.-ред. А.В. Фурман. - 2011. - Модуль 13. - 90 с.

Вітакультурний млин: Методологічний альманах / наук. консульт.-ред. А.В. Фурман. - 2011. - Модуль 14. - 85 с.

Гегель Г.В. Ф. Энциклопедия философских наук / Георг Вильгельм Фридрих Гегель. - Том 1: Наука логики. - М.: Мысль, 1975. - 452 с.

Гегель Г.В. Ф. Энциклопедия философских наук / Г еорг Вильгельм Фридрих Гегель. - Том 3: Философия духа. - М.: Мысль, 1977. - 471 с.

Грицанов А.А., Филиппович А.В. Аналитическая философия // Новейший философский словарь / сост. и гл. научн. ред. А.А. Грицанов:. - [3-е изд., испр.]. -Мн.: Книжный Дом, 2003. - С. 34-36.

Громыко Ю.В. Московская методологическая школа: социокультурные условия возникновения, идейное содержание, проблемы развития / Юрий Вячеславович Громыко // Вопросы методологии. - 1991. -№4. - С. 21-39.

Громыко Ю.В. Системно-мыюледеятельностныш подход и теория коммуникативного действия Юргена Хабермаса. Точки соотнесения и несопоставимости / Юрий Вячеславович Громыко // Архив Чтений памяти Г.П. Щедровицкого. - VIII Чтения: материалы: http:// www.fondgp.ru/lib/chteniva/viii/materials/6

Гроф С. За пределами мозга / Станислав Гроф; пер. с англ. - М.: Изд-во Центр Соцветие, 1992. - 336 с.

Гроф С. Структура наукових революцій / Станіслав Гроф // Психологія і суспільство. - 2010. - №2. -С. 105-112.

Гуменюк О. Інноваційно-психологічний клімат як об’єкт теоретико-методологічного аналізу / Оксана Гуменюк // Психологія і суспільство. - 2007. - №1. - С. 86-108.

Гуменюк О. Методологічна модель інноваційно-психологічного клімату / Оксана Гуменюк // Психологія і суспільство. - 2005. - №4. - С. 70-83.

Гуменюк О. Методологія пізнання освітнього вчинку в контексті інноваційно-психологічного клімату / Оксана Гуменюк // Психологія і суспільство. -2012. - №1. - С. 47-81.

Гуменюк О.Є. Психологія впливу: [монографія] / Оксана Євстахіївна Гуменюк. - Тернопіль: Економічна думка, 2003. - 304 с.

Гуменюк О.Є. Теорія і методологія інноваційно-психологічного клімату загальноосвітнього закладу: [монографія] / Оксана Євстахіївна Гуменюк. - Ялта-Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. - 340 с.

Гусельцева М.С., Асмолов А.Г. Парадигмы развития в психологии / Марина Сергеевна Гусельцева, Александр Григорьевич Асмолов // Мир психологии. - 2007. - №2(50). - С. 18-31.

Гусельцева М.С. Методологические кризисы и типы рациональности в психологи / Марина Сергеевна Гусельцева //Вопросы психологии. - 2006. - №1. - С. 3-15.

Декарт Р. Рассуждение о методе / Рене Декарт // Сочинения: в 2-х т. - М.: Наука, 1989. - Т.1.

Дильтей В. Описательная психология / Вильгельм Дильтей; пер. с нем. Е.Д. Зайцевой / под ред. Г.Г. Шпе-та: второе издание. - СПб.: Алетейя, 1996. - 160 с.

Дубровский В.Я. О методе разработки схемы научной концепции и её генезиса: к постановке проблемы / В.Я. Дубровский // Вопросы методологии. -

- №1-2. - С. 56-73.

Жариков Е.С. Методологический анализ возможностей оптимизации научного творчества / Евгений Семёнович Жариков. - К.: Мин. гражд. авиации СССР, 1968. - 170 с.

Заботин В.В. Этап усмотрения проблемы в мышлении и обучении: [монография] / Владимир Владимирович Заботин. - Владимир, 1973. - 187 с.

Зинченко А.П. “Изготовление мысли” по Г.П. Щед-ровицкому / Александр Прокопьевич Зинченко // Вопросы методологии. - 1996. - №1-2. - С. 123-127.

Зинченко А.П. К программе работ по теме “Схе-

мы и механизмы схематизации в мыследеятельности” / Александр Прокопьевич Зинченко // Кентавр. - 1994.

- №1. - С. 3-8.

Зинченко А.П. Понятие об исследованиях в мыследеятельности / Александр Прокопьевич Зинченко // Вопросы методологии. - 1994. - №1-2. - С. 41-46.

Зинченко В.П. Теоретический мир психологии / Владимир Петрович Зинченко // Вопросы психологии. - 2003. - №5. - С. 3-17.

Історія філософії: [підручник] / за ред. В.І. Яро-шовця. - К.: Вид-поліграф. центр “Київський університет”, 2010. - 927 с.

Історія філософії: [словник] / ра заг. ред. д.ф.н., проф. В.І. Ярошовця. - [2-е вид., перероб.]. - К.: Знання України, 2012. - 1087 с.

Каган М.С. Философия культуры : [монография] / Моисей Самойлович Каган. - СПб.: Петрополис, 1996. - 416 с.

Казмиренко В.П. Социальна психология организаций: [монография] / Вячеслав Петрович Казмиренко. - К.: МЗУУП, 1993. - 384 с.

Казміренко В. Соціально-психологічна регуляція діяльності організацій / В’ячеслав Казміренко // Психологія і суспільство. - 2004. - №2. - С. 5-29.

Кант І. Критика практичного розуму / Іммануіл Кант; пер. з нім. - К.: Юніверс, 2001. - 324 с.

Кант І. Критика чистого розуму/ Іммануіл Кант; пер. з нім. та прим. І. Бурковського. - К.: Юніверс, 2000. - 504 с.

Кемеров В.Е. Классическое, неклассическое, пост-классическое / Вячеслав Евгеньевич Кемеров // Социальная философия: [словарь.] - М.: Акад. Проект, 2003. - С. 196-205.

Ковалёв Г.А. О системе психологического воздействия / Г еоргий А. Ковалёв // Психология воздействия (проблемы теории и практики). - М. : АПН СССР, 1989. - С. 4-43. - (Труды / Ин-т общей и педагог. психологии АПН сСср).

Ковалёв Г.А. Три парадигмы в психологии - три стр атегии психологического воздействия / Георгий А. Ковалёв // Вопросы психологии. - 1987. - № 3. - С. 41-49.

Копылов Г. Методология и методологизация в контексте времени / Геннадий Копылов // Кентавр. -

- № 1. - Вып. 5. - С. 6-11.

Копилов Г. Про природу “наукових революцій” / Г еннадій Копилов // Психологія і суспільство. - 2010. - №2. - С. 113-127.

Копылов Г. Прыжок в царство свободы / Геннадий Копылов // Кентавр. - 2006. - №39. - Режим доступа к статье: http :// circleplus .ru/ archive/n/ 39/10

Корнилова Т.В. Методологические основы психологии / Т атьяна Васильевна Корнилова, Сергей Дмитриевич Смирнов. - СПб.: Питер, 2006. - 320 с. ; ил. -(Серия “Учебное пособие”).

Корнилова Т.В. Экспериментальная парадигма, или ложные дихотомии в психологии / Татьяна Васильевна Корнилова // Теория и методология психологии: Постнеклассическая перспектива / Отв. ред. А.Л. Журавлев, А.В. Юревич. - М.: Изд. “Институт психологии РАН”, 2007. - С. 95-118.

КостюкГ.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Григорій Силович Костюк ; під ред. М. М. Проколієнко ; упор. В.В. Андрі-євська, Г.О. Балл, О.Т. Губко, С.В. Проскура. - К. : Рад. школа, 1989. - 608 с.

Кримський С.Б. Запити філософських смислів / Сергій Борисович Кримський . - К.: Вид. ПАРАПАН, 2003. - 240 с.

Кримський С.Б. Наукове проектування / Сергій Борисович Кримський // Пульсар. - 1998. - №1. - С. 49-54.

Кубаєвський М. Роль універсалій у процесі методологування / Микола Кубаєвський // Психологія і суспільство. - 2010. - №3. - С. 115-123.

Кубаєвський М., Фурман A.B. Методологування як засіб розуміння смислу / Микола Кубаєвський, Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2010. - №4. - С. 47-57.

5. Кун Т. Структура научных революций / Т омас Кун ; пер. с англ. - [2-е изд.] - М. : Прогресс, 1977. - 300 с.

Кун Т. Структура научных революций / Томас Кун ; пер. с англ. / сост. В. Ю. Кузнецов. - М. : ООО “Изд-во АСТ”, 2002. - 608 с.

ЛакатошІ. Методологія наукових дослідницьких програм / Імре Лакатош // Психологія і суспільство.

- 2007. - №4. - С. 11-29.

Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ / Имре Локатос. -М.: Медиум, 1995. - 184 с.

Лекторский B.A., Швырёв B.C. Методологический анализ науки (типы и уровни) / Владислав Александрович Лекторский, Владимир Сергеевич Швырев // Философия, методология, наука: сб. трудов. - М., 1972. - С. 7-43.

Лосев О. Історія естетичних учень: внутрішня методологія курсу / Олексій Лосєв // Психологія і суспільство. - 2010. - №4. - С. 148-162.

Луковенко Ю.В. Дисциплина ума / Юрий Виленович Луковенко // Вопросы методологии. - 1994. -№3-4. - С. 156-158.

Людина. Суб’єкт. Вчинок: Філософсько-психологічні студії: зб. ст. / за заг. ред. В.О. Татенка. - К.: Либідь, 2006. - 360 с.

Майерс Д. Социальная психология / Девид Майерс; пер. с англ. С. Меленевская, В. Гаврилов, Д. Викторова, С. Шпак. - СПб. : Питер, 1996. - 684 с.

Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию / Мераб Константинович Мамардашвили. - [2-е узд., измен. и доп.] / сост. и общ. ред. Ю.П. Сенокосова. - М. : Изд. группа “Прогресс”, “Культура”, 1992. - 416 с.

Мамардашвили М.К. Сознание и цивилизация / Мераб Константинович Мамардашвили. - СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. - 288 с.

Марача В. Встреча методолога и самосознания / Вячеслав Марача // Кентавр. - 1991. - № 2. - Вып. 4. -С. 25-37.

Марача В. Методологическое пространство построения подходов и интерпретации схемы деятельности / Вячеслав Марача// Тезисы к 5-й ежегодной конференции по схематизации. - Москва, 2 июня 2011 г. - Режим доступа к статье: http://www.fondgp.ru/lib/ conferences/4/notes/8

Марача В. Структура и развитие науки с точки зрения методологического институционализма / Вя-

чеслав Марача // Кентавр. - 2004. - №33. - С. 45-63.

Маслоу А. Психология бытия / Абрахам Маслоу ; пер. с англ. О. О. Чистякова ; отв. ред. С. Н. Иващенко. - М. : “Рефл-бук”, К. : “Ваклер”, 1997. - 304 с. - (Серия “Актуальная психология”).

Мацумото Д. Психология и культура / Девид Ма-цумото ; пер. с англ. О. Г олубева, Н. Миронов, Л. Орда-новская, Т. Пешкова [и др.]. - СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. - 416 с. - (Серия “Психологическая энциклопедия”).

Мединська Ю. Вітакультурна парадигма і постмодернізм / Юлія Мединська // Психологія і суспільство. - 2006. - № 1. - С. 47-52.

Методологические проблемы взаимодействия общественных, естественных и технических наук: сб. трудов. - М.: Наука, 1981. - 326 с.

Мейтув П., Буторин В. Схематизация в методологической работе / П. Мейтув, В. Буторин // Кентавр. - 1994. - №1. - С. 9-17.

Менегетти А. Система и личность / Антонио Ме-негетти; пер. с. итал. - [изд. 2-е.]. - М.: ННБФ “Онтопсихология”, 2003. - 328 с.

Микешина Л. А. Философия науки: Современная эпистемология. Научное знание в динамике культуры. Методология научного исследования: [уч. пос.] / Л.А. Микешина. - М.: Прогресс-Традиция: МПСИ: Флинта, 2005. - 464 с.

Модульно-розвивальна система як соціокультур-на організація // Психологія і суспільство : [спецвипуск].

- 2002. - № 3-4. - 292 с.

Можейко М.А. Онтология / М.А. Можейко // Новейший философский словарь / сост. и. гл. науч. ред. А.А. Грицанов. - [3-е изд., исправл.]. - Мн.: Книжный Дом, 2003. - С. 712-714.

Морріс Б. Раціонально-емоційна парадигма в організаціях / Беррі Морріс // Психологія і суспільство.

- 2003. - №2. - С. 66-78.

Молокова О.В. Особенности социального конструктивизма как современной формы рациональности / О.В. Молокова // Грани. - 2012. - №6 (86). - С. 53-57.

Морщакова О. Проблема істинності в соціо-гуманітарному знанні / Олена Морщакова // Психологія і суспільство. - 2010. - №1. - С. 87-93.

Морщакова О. Культура соціогуманітарного пізнання у ситуації постмодерну / Олена Морщакова / / Психологія і суспільство. - 2010. - №2. - С. 133-139.

Москалець В. Духовні горизонти особистості: потенціал вершинної аналітики / Віктор Москалець // Психологія і суспільство. - 2011. - №1. - С. 73-84.

М’ясоїдП. Метатеоретичний аналіз у психології / Петро М’ясоїд // Психологія і суспільство. - 2009. -№4. - С. 54-82.

М’ясоїдП.А. Курс загальної психології: підруч.; у 2 т. / Петро Андрійович М’ясоїд. - К.: Алерта, 2011. -Т.1. - 496 с.

М’ясоїдП. Наука і практика у роботі психолога / Петро М’ясоїд // Психологія і суспільство. - 2004. -№3. - С. 5-74.

Мясоед П.А. Психология в аспекте типов научной рациональности / Петр Андреевич Мясоед // Вопросы психологии. - 2004. - №6. - С. 3-18.

Надвинична Т.Розвиток наукових шкіл як суспільна проблема / Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. - 2003. - №3. - С. 114-122.

Никитаев В. Философия и власть: Георгий Щед-ровицкий (последний проект модерна) / Владимир Никитаев // Кентавр. - 2004. - № 34. - С. 5-42.

Огурцов А.П. Парадигма // Философский энциклопедический словарь. - М. Сов. энциклопедия, 1983. - Режим доступа к статье: http://dic.academic.ru.

Основи психології: підр. / за заг. ред. О.В. Кири-чука, В.А. Роменця. - [2-е вид., стереотип.]. - К.: Либідь, 1996. - 632 с.

ПетровскийА.В. Категориальная система психологии / А.В. Петровский, В.А. Петровский // Вопросы психологии. - 2000. - № 5. - С. 3-17.

Петровский А.В. Теоретическая психология: уч. пос. [для студ. психол. фак. высш. учеб. заведений] / Артур Владимирович Петровский, Михаил Григорьевич Ярошевский. - М.: Изд. центр “Академия”, 2001. - 496 с.

Плотников В.П. Типологический подход // Социальная философия: словарь. - М.: Акад. проект,

- С. 464-471.

Подшивалкина В.П. Социальные технологии: проблемы методологии и практики : [монография] / Валентина Ивановна Подшивалкина. - Кишинёв: Центр. типогр. , 1997. - 352 с.

Попов Б.В. Альтернативна модель етносу та людини (кілька зауваг щодо вітацентричної парадигми) / Борис Васильович Попов // Філософська думка. - 2001. - № 4. - С. 37-54.

Попов С. Организационно-деятельностные игры: мышление в зоне риска / Сергей Попов. - М., 1993. - 47 с.

Попов П.Н. Самореферентность пространства методологии (к 25-летию ММК) / И.Н. Попов, Г.Д. Семёнова // www. circle. ru

Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги: [в 2 т.] / Карл Поппер. - К.: Основи, 1994. Т. 1.: У полоні Платонових чарів. - 1994. - 444 с. Т. 2.: Спалах пророцтва. Гегель, Маркс та послідовники. - 1994. - 494 с.

Поппер К. Логика и рост научного знания / Карл Поппер. - М.: Прогресс, 1983. - 392 с.

Порус В.Н. Критицизм // Новая философская энциклопедия: [в 4-х т.] / под. ред В.С. Степина. - М.: Мысль, 2002. - Т.2. - С. 447.

Порус В.Н. Рыцарь Ratio / В.Н. Порус // Вопросы философии. - 1995. - №4. - С. 127-134.

Предмет и метод психологии : антология / под ред. Е.Б. Старовойтенко. - М. : Акад. проект : Гаудеамус, 2005. - 512 с. - (“Gaudeamus”).

Психологія вчинку: Шляхами творчості В.А. Роменця: зб. ст. / упоряд. П.А. М’ясоїд; відп. ред. А.В. Фурман. - К.: Либідь, 2012. - 296 с.

Психологія і суспільство: Спецвипуск, присвячений 85-й річниці з дня народження Володимира Андрійовича Роменця. - 2011. - №2. - 190 с.

Путеводитель по методологии Организации, Руководства и Управления : хрестоматия по работам Г.П. Щедровицкого / [гл. ред. А.Г. Реус ; сост. А.П. Зинченко]. - М. : Дело, 2003. - 160 с.

Путеводитель по основным понятиям и схемам

методологии Организации, Руководства и Управления : хрестоматия по работам Г.П. Щедровицкого / [гл. ред. А.Г. Реус ; сост. А.П. Зинченко]. - М. : Дело, 2004. -208 с.

Рибалка В.В. Методологічні питання наукової психології (Досвід особистісно центрованої систематизації категоріально-поняттєвого апарату) : навч.-метод. посіб. / Валентин Васильович Рибалка. - К. : Ніка-Центр, 2003. - 204 с.

РИкёр П. Конфликт интерпретаций : Очерки о герменевтике / Поль Рикёр. - М. : Медиум, 1995. - 416 с.

Роджерс К.Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека / Карл Роджерс ; пер. с англ. [общ. ред. и предисл. Исениной Е.И.]. - М. : изд. группа “Прогресс”, “Универс”, 1994. - 480 с.

Розин В.М. Изучение и конструирование мышления в рамках гуманитарной парадигмы (IV методологическая программа) / Вадим Маркович Розин // Вопросы методологии. - 1997. - № 1-2. - С. 15-38.

Розин В. М. Типы и дискурсы научного мышления: [монография] / Вадим Маркович Розин. - [изд. 2-е.].

- М.: Эдиториал УРСС, 2004. - 248 с.

Роменець В. Вчинкова організація канонічної психології / Володимир Роменець // Психологія і суспільство. - 2000. - №2. - С. 25-56.

Роменець В.А. Історія психології XX століття: навч. посіб. / В.А. Роменець, І.П. Маноха. - К.: Либідь, 1998. - 992 с.

Роменець В.А. Психологія творчості: навч. посібник. - [2-ге вид., доп.]. - К.: Либідь, 2001. - 288 с.

Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. Человек и мир / Сергей Леонидович Рубинштейн. - СПб. : Питер,

- 512 с. - (Серия “Мастера психологии”).

Сазонов Б. К истории ММК в свете перспектив игрового движения / Б. Сазонов // Вопросы методологии. - 1991. - № 1. - С. 132-139.

Самойлов О. Діалогіка трансцендентального прогнозу / Олександр Самойлов // Психологія і суспільство. - 2006. - № 2. - С. 93-110.

Слободчиков В.П. Основы психологической антропологии. Психология человека : Введение в психологию субъективности : уч. пос. [для вузов] / В.И. Слободчиков, Е. И. Исаев. - М. : Школа-Пресс, 1995. - 384 с.

Смит Н. Современные системы психологии / Ноэль Смит ; пер. с англ. Н. Миронов, С. Рысев ; под общ. ред А. А. Алексеева. - СПБ. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003.

- 384 с. - (Серия “Психологическая энциклопедия”).

Социальная психология: уч. пос. [для студ. высш. учеб. зав.] / Под. ред. А.Н. Сухова, А.А. Деркача. - [2-е изд., испр.]. - М.: Изд. центр “Академия”, 2002. - 600 с.

Стёпин В.С. Генезис социально-гуманитарных наук (философский и методологический аспекты) / Вячеслав Семёнович Стёпин // Вопросы философии. -

- №3. - С. 37-43.

Стёпин В. С. Культура / Вячеслав Семёнович Стёпин // Вопросы философии. - 1999. - №8. - С. 61-71.

Стёпин В.С. Наука / Вячеслав Семёнович Стёпин // Новейший философский словар / сост. и гл. науч. ред. А.А. Грицанов. - [3-е изд., исправл.]. - Мн.: Книжный Дом, 2003. - С. 661-663.

Стёпин В. С. Основания науки и их социокультурная размерность / Вячеслав Семёнович Стёпин. -М., 1996. - Режим доступа к статье: http://philosophy.ru/ iphras/library/ruspaper/STIOPIN 1 .htm

Стёпин B.C. Теоретическое знание : структура, историческая эволюция : [монография] / Вячеслав Семёнович Стёпин. - М. : Прогресс-Традиция, 2000. -744 с.

Стёпин B.C. Становление научной теории: [монография] / Вячеслав Семёнович Стёпин. - Минск: Изд-во БГУ,1976. - 319 с.

Столярова О. Социальный конструктивизм: онтологический поворот / Ольга Столярова // Вестник МГУ. Серия “Флософия”. - 2003.- №3. Режим доступа к статье: http://library.by/portalus/modules/philosophy/ show_archives.php?subaction=showfull&id= 1109087473& archive=0217&start_from=&ucat=&

Татенко B.О. Суб’єктно-вчинкова парадигма в сучасній психології / Віталій Олександрович Т атенко / / Людина. Суб’єкт. Вчинок: Філософсько-психологічні студії / за заг. ред. В.О. Татенка. - K.: Либідь. 2006. - С. 316-358.

Ткаченко О. Принципи, категорії і методологічні проблеми психології / Олександр Ткаченко // Психологія і суспільство. - 2009. - №1. - С. 45-133.

Тюков А.А. Нам предложена программа / Анатолий Алексеевич Тюков // Вопросы методологии. -

- № 1-2. - С. 39-48.

Устенко О. Наукові школи як фундамент вищої освіти / Олександр Устенко // Психологія і суспільство.

- 2002. - №3-4. - С. 11-41.

Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки / Пол Фейерабенд. - М.: Наука, 1986. - 554 с.

Философия науки: проблемы и перспективы (материалы “круглого стола”) / Вопросы философии.

- 2006. - №10. - С. 3-41.

Філіпенко А.С. Основи методологічних досліджень: конспект лекцій / Антон Сергійович Філіпенко. - K.: Академвидав, 2004. - 208 с.

Фурман А.В. Архітектоніка педагогічної мисле-діяльності / Анатолій В. Фурман // Вітакультурний млин. - 2007. - Модуль 6. - С. 4-13.

Фурман А.В. Володимир Роменець як методолог психософійного духу / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2011. - №2. - С. 7-14.

Фурман А.В. Вступ до теорії освітньої діяльності: Курс лекцій / Анатолій Васильович Фурман. - Тернопіль: ІЕСО, 2006. - 86 с.

Фурман А.В. Ідея професійного методологування : [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - Ялта-Тернопіль : Економічна думка, 2008. - 205 с.

Фурман А. Категорії вітакультурної методології як ефективний засіб аналізу і розв’язання складних проблем / Анатолій В. Фурман // Інститут експериментальних систем освіти: Інформ. бюлетень. - Вип. 4. -Тернопіль, 2004. - С. 4-7.

Фурман А.В. Методологія наукових досліджень: Модульно-розвивальний підручник / Анатолій Васильович Фурман. - Тернопіль: ВЦ НДІ МЕВО, 2010.

- 50 с.

Фурман А. Модульно-розвивальна організація миследіяльності - схема професійного методологу-вання / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2005. - №4. - С. 40-69.

Фурман А.В. Об’єкт-миследіяльнісна сфера вітакультурної методології / Анатолій В. Фурман // Вітакультурний млин. - 2010. - Модуль 12. - С. 4-8.

Фурман А.В. Педагогіка як сфера миследіяль-ності: [наук. вид.] / Анатолій В. Фурман. - Тернопіль: ВЦ НДІ МЕВО, 2010. - 24 с.

Фурман А. Принцип чотирьох “К” у контексті професійного методологування / Анатолій В. Фурман // Вітакультурний млин. - 2007. - Модуль 5. - С. 4-14.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності: [наук. вид.] / Анатолій Васильович Фурман. - Тернопіль: НДІ МЕВО, 2011. - 168 с.

а. Фурман А.В. Психодіагностика особистішої адаптованості : [наук. вид., 2-е, скор.] / Анатолій Васильович Фурман. - Тернопіль: Економічна думка, 2003. - 64 с.

а. Фурман А.В. Психодіагностика особистішої адаптованості : [наук. вид., 2-е, скор.] / Анатолій Васильович Фурман. - Тернопіль: Економічна думка, 2003. - 64 с.

Фурман А.В. Рефлексивне обґрунтування концентрів вітакультурної методології / Анатолій В. Фурман // Вітакультурний млин. - 2009. - Модуль 10. - С.4-12.

Фурман А. Рівні та критерії методологування у професійному здійсненні науково-дослідної діяльності / Анатолій В. Фурман // Вітакультурний млин. - 2005.

- Модуль 1. - С. 5-13.

Фурман А. Структура і зміст професійного методологування / Анатолій В. Фурман // Вітакультурний млин. - 2005. - Модуль 2. - С. 4-11.

Фурман А.В. Теорія навчальних проблемних ситуацій: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман.

- Тернопіль: Астон, 2007. - 164 с.

Фурман А. Теорія освітньої діяльності як метасистема / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2001. - №3. - С. 105-144; 2002. - №3-4. - С. 20-58.

Фурман А. Типологічний підхід у системі професійного методологування / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2006. - №2. - С. 78-92.

2. Фурман А.В. Українська ментальність та її культурно-психологічні координати / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2001. - №1. - С. 9-73.

Фурман А.В, Баран В., Павлюк О, Сівак Р. Ба-гаторівневість змісту категорійних понять “метод”, “методологема”, “методика”, “методологія” / Анатолій В. Фурман, Володимр Баран, Олексій Павлюк, Раїса Сівак // Вітакультурний млин. - 2009. - Модуль 10. - С. 13-18.

Фурман А.В., Біскуп В. Методологічне обґрунтування категорійної матриці сучасної соціологічної теорії / Анатолій В. Фурман, Віталій Біскуп // Віта-культурний млин. - 2011. - Модуль 13. - С. 20-26.

Фурман А.В., Ковальова Т. Категорійна матриця взаємозв’язку образів суб’єктивної реальності і психологічних чинників самоактуалізації дорослого / Анатолій В. Фурман, Тетяна Ковальова // Психологія і суспільство. - 2011. - №4. - С. 72-81.

Хамитов Н.В. Философия человека: от метафизики к метаантропологии / Назип Виленович Хамитов. - К.: Ника-Центр, М.: Ин-тут общегуманит. иссний, 2002. - 335 с.

Хьелл Л. Теории личности (Основные положения, исследования и применение) / Лари Хьелл, Даниил Зиглер ; пер. с англ. С. Меленевской, Д. Викторовой. - СПб. : Питер-Пресс, 1997. - 608 с. - (Серия “Мастера психологии”).

Школы в науке / под ред. С.Р. Микулинского, М.Г. Ярошевского, Г. Крёбера, Г. Штейнера. - М.: Наука, 1977. - 523 с.

Шопенгауэр А. Мысли / Артур Шопенгауэр; пер. с нем. Ф. Черниговца. - СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2012. - 188 с.

ЩедровицкийГ. П. Избранные труды / Геогрий Петрович Щедровицкий ; [ред.-сост. А. А. Пископпель, Л. П. Щедровицкий]. - М. : Шк. культ. политики, 1995. - 760 с.

Щедровицький Г. Методологічна організація системно-структурних досліджень і розробок / Г еоргій Щедровицький // Психологія і суспільство. - 2004. -№2. - С. 30-49.

Щедровицький Г. Методологічна організація сфери психології / Г еоргій Щедровицький // Психологія і суспільство. - 2000. - №2. - С. 7-24.

Щедровицкий Г.П. Мышление, методологическая работа и развитие / Г еоргий Петрович Щедровицкий // Вопросы методологии. - 1992. - № 1-2. - С. 30-38.

Щедровицкий Г.П. Онтология и онтологическая работа / Г еоргий Петрович Щедровицкий // Вопросы методологии. - 1996. - №3-4. - С. 35-92.

Щедровицький Г. Організаційно-діяльніша гра як нова форма організації та метод розвитку колективної миследіяльності / Георгій Щедровицький // Психологія і суспільство. - 2006. - №3. - С. 58-69.

Щедровицкий Г.П. Проблемы организации исследований: от теоретико-мыслительной к оргдеятель-ностной методологии анализа / Георгий Петрович Щедровицкий // Вопросы методологии. - 1996. - №3- 4. - С. 3-15.

Щедровицький Г. Розуміння та інтерпретації схеми знання / Г еоргій Щедровицький // Психологія і суспільство. - 2001. - №4. - С. 8-15.

Щедровицкий Г.П. Сладкая диктатура мысли / Георгий Петрович Щедровицкий // Вопросы методологии. - 1994. - №1-2. - С. 9-13.

Щедровицький Г. Схема миследіяльності -системно-структурна будова, значення і зміст / Г еоргій Щедровицький // Психологія і суспільство. - 2005. -№4. - С. 29-39.

Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология / Г еоргий Петрович Щедровицкий. - М.: Шк. культ. политики, 1997. - 656 с.

Щедровицкий П.Г. Пространство свободы / Петр Георгиевич Щедровицкий // Народное образование. - 1997. - №1. - С. 46-51.

Юдин Э.Г. Методологическая характеристика процессов взаимодействия наук / Эрик Григорьевич Юдин // Методологические проблемы взаимодействия общественных, естественных и технических наук : сб. трудов. - М.: Наука, 1981. - С. 178-192 .

Юдин Э.Г. Методология науки. Системность. Деятельность / Эрик Григорьевич Юдин. - М.: Эди-ториал УРСС, 1997. - 445 с.

Юнг К.Г. Архетип и символ: пер. с нем. / ^рл Густав Юнг. - М.: Ренесанс, 1991. - 264 с.

Юнг К.Г. Символическая жизнь / ^рл Густав Юнг. - М.: ^гато-Центр, 2003. - 326 с.

Юревич A.B. Интеграция психологии: утопия или реальность / Андрей Владиславович Юревич // Теория и методология психологии: Постнеклассическая перспектива / Отв. ред А.Л. Журавлёв, А.В. Юревич. -М.: Изд-во “Институт психологии РАН”, 200?. - С. 503-523.

?. Юревич A.B. Социогуманитарная наука в современной России: адаптация к социокультурному контексту: [монография] / Андрей Владиславович Юревич. - М.: Институт психологии РАН, 2004. - 442 с.

Яковенко Ю. Соціологія в сучасній Україні: чи є поступ уперед? / Юрій Яковенко // Психологія і суспільство. - 2012. - №4. - С. 126-139.

Яковенко Ю, Яковенко A. Рефлексія епісте-мологічних засад сучасної соціології / Юрій Яковенко, Алла Яковенко // Психологія і суспільство. - 2010. -№2. - С. 7-18.

Янчук B.A. Введение в современную социальную психологию: [учеб. пособие для вузов] / Владимир Александрович Янчук. - Мн.: АСААР, 2005. - 768 с.

Янчук B.A. Методология, теория и метод в современной социальной психологии и персонологии: интегративно-эклектический подход: [монография] / Владимир Александрович Янчук. - Мн.: Бестпринт, 2000. - 324 с.

Ярошев^ий MS. Логика развития науки и научная школа / Михаил Григорьевич Ярошевский // Школы в науке. - М.: Наука, 1977. - С. 7-97.

Ярошовець B. Гуманістичний зміст методології пізнання / Володимир Ярошовець // Психологія і суспільство. - 2012. - №4. - С. 9-26.

Ярошовець B. Методологічна рефлексія істо-рико-філософського процесу / Володимир Ярошовець // Психологія і суспільство. - 2010. - №1. - С. 65-88.

Ярошовець B. Філософія як історія філософії / Володимир Ярошовець // Психологія і суспільство. -2012. - №1. - С. 36-46.

Bochner A.F. Scenes from Alfred Stieglitz’s. - NYC: MIT Press, 2005. - 371 p.

Hacking I. The social construction of what? -Cambridge, Mass., 1999. - 247 p.

Magnusson D., Bergman L.R. Data quality in longitudinal research. - Cambridge: Cambridge University Press, 1990. - 221 р.

Pickering A. The mangle of practice: Time, agency and science. - Chicago, 1995. - 236 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)