ГУМАНІСТИЧНИЙ ЗМІСТ МЕТОДОЛОГІЇ ПІЗНАННЯ

Володимир Ярошовець

Анотація


Досліджено розвиток гуманістичних аспектів різних методологічних систем до кінця XX століття. Розкрито зміст складного, суперечливого процесу пізнавальної діяльності, в якому людина посідає центральне місце. Аналіз суб’єкт-об’єктних відношень здійснений із позицій виявлення гуманістичного спрямування системи пізнання, утвердження нових світоглядно-людино-центристських орієнтирів, рефлексивного розгляду гуманістичного змісту методології пізнання, розширення сфери її застосовуваності і використання як способу організації повноцінної свідомої діяльності людини.


Ключові слова


філософія; людина; буття; свідомість; мислення; методологія пізнання; гуманізм; гносеологія; світоглядно-гуманістичні орієнтири; гуманістичний зміст методології; діяльність; методологія прийняття рішень; Київська філософська школа

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Ярошовець В.І. Людина у системі пізнання. - К.: 1996. - 208 с.

Ярошовец В.И. Социально-практическая обусловленность научного знання // Диалектика теории и практики. - К., 1986. - С. 63-109 (у співавт.).

Ярошовець В.І. Соціальна відповідальність як світоглядно-гуманістичний орієнтир // Духовне оновлення суспільства. - К., 1990. - С. 185-193 (у співавт.).

Ярошовець В.І. Гуманізм і технократизм як типи духовної орієнтації // Духовні орієнтації молоді: динаміка і формування. - К., 1993. - С. 129-138.

Ярошовець В.І. Свідомість і пізнання // Людина і світ. - К., 1994. - С. 36-42.

Ярошовець В.І. Гуманістична традиція пізнання (античність, середньовіччя) // Вісник Київського університету. Серія “Філософія , політологія”. - 1995.

- №24. - С. 193-199.

Ярошовець В.І. Суб’єктивність - від “інтенції” до “герменевтичного кола” // Вісник Київського університету. Серія “Філософія, політологія”. - 1996. - №25. - С. 93-102.

Ярошовец В.И. Диалекгическое единство теории и практики // Философские науки. - 1984 - №5. - С. 131-133.

Ярошовец В.И. Понятие “гносеологический образ” и его методологическая роль в научном познании // Проблемы философии. - К., 1979. - Вып. 47. - С. 40-46.

Ярошовец В.И. Методологическая роль гносеологического образа в эмпирическом познании // Философские проблемы современного естествознания. - К., 1982. - Вып. 52. - С. 18-25.

Ярошовец В.И. О специфике проявления гносеологического образа в теоретическом познании // Проблемы философии. - К., 1983. -Вып. 59. - С. 119-124.

Ярошовец В.И. Социально-практическая направленность методологии // Проблемы социального развития трудовых коллективов в условиях перестройки. - Краматорск, 1988. - С. 17-19.

Ярошовец В.И. Гуманизм методологии: поворот к реальному человеку // Человек в системе общественных отношений. - К., 1989. - С. 17--18.

Ярошовец В.И. Гуманистически-творческий потенциал методологии познания // Творчество как предмет философского исследования. -К., 1989. - С. 88-89.

Ярошовец В.И. Научная методология сегодня: выработка мировоззренческо-гуманистических ориентиров // Человек. Мировоззрение. НТП. - Краматорск, 1991. - С. 67-69.

Ярошовец В.И. Проблема расширения сферы применимости научной методологии // Творчество: теория и практика. - К., 1991. - С. 151-152.

Ярошовець В.І. Гуманістична спрямованість методології пізнання // Наукові розробки молодих вчених і спеціалістів. - Ужгород, 1991. - С. 220-221.

ЯрошовєцВ.И. Методология познания как культурно-исторический компонент // Человек. Бытие. Культура. - К., 1991. - С. 37-38.

Ярошовець В.І. Людина в системі пізнання // Человек. Экология. Культура. - Киев-Луцк, 1991. - С. 47-48.

Ярошовец В.И. Гуманистическое содержание методологии познания // Г уманизация образования и воспитания. - Караганда, 1992. - С. 78-79.

Ярошовець В.І. Діалектика справедливості і гуманізму // Творчість. Культура. Гуманізм. - К., 1993. -

С. 253-254.

Ярошовець В.І. Світоглядне відношення людини до дійсності // Людина. Природа. Культура. - Київ-Луцьк, 1994. - С. 73-74.

Ярошовець В.І. Єдність науки та гуманістичних цінностей // ООН і майбутні покоління. - К., 1996. - С. 172-173 (у співавт.).

Ярошовець В.І. Світоглядно-методологічна парадигма людського буття // Тези наукових доповідей та виступів викладачів філософського факультету. - К., 1996. - С. 81.

Ярошовець В.І. Пізнання як “упредметнення” духовності // Наукові читання пам’яті А.С. Канарського. - К.,1996. - С. 81-82.

Ярошовець В.І. Гуманістичний зміст методології пізнання: Дис... д-ра філос. наук: 09.00.01 / Київський ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 1996. - 365 с.

Ярошовець В.І. Людина і пізнання: монографія.

- К.: Сузір’я, 2008. - 242 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)