КОНЦЕПТ ДОСВІДУ В ІНДИВІДУАЛЬНІЙ ПСИХОЛОГІЇ АЛЬФРЕДА АДЛЕРА

Анатолій А. Фурман

Анотація


У статті обґрунтовується роль досвідницьких структур особистості у концепціях та епістемах індивідуальної психології А. Адлера, основні постулати якої базуються на прагненні до поглиблення знань про людину як єдину, саморегулятивну систему, котра є інтегральною частиною соціуму. Логіко-змістовий аналіз концепту “досвід”у зв’язку із розумінням бзових теоретичних моделей індивідуальної психології (відчуття неповноцінності і компенсації, прагнення до досконалості, стиль життя, соціальний інтерес, творче Я, порядок народження, фікційний фіналізм) дозволив розкрити сутність розвитку здорової особистості, здатної до продуктивної соціальної активності в контекстах поведінки, діяльності, спілкування, вчиняння. Це, своєю чергою, породжує почуття єдності та віри в інших, мужність бути недосконалим, людяним, ем-патійним, оптимістичним та соціально зорієнтованим у повсякденні, що й забезпечує повновагоме самоствердження і самореалізацію особистості в конкретному часопросторі усуспільненого індивідуального буття.


Ключові слова


А. Аддер; індивідуальна психологія; досвід; динамічне реагування; суб’єкт життєдіяльності; особистість; повсякдення; самовизначення людини; відчуття неповноцінності; компенсація; жага довершеності; прагнення до досконалості; стиль життя

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Аддер А. Понять природу человека / Е.А. Цыпин : [пер. с англ.]. - СПб.: Гуманитарное агентство “Академический проект”, 1997. - 256 с.

Аддер А. Наука жить / А.А. Юдин : [пер. с англ.]. -К.: Port-Royal, 1997. - 288 с.

Аддер А. Практика и теория индивидуальной психологии / А.М. Боковиков : [пер. с англ.]. - М., 1995.

- 296 с.

Бубер М. Два образа веры / Я и Ты / М. Бубер. -М.: Республика, 1995. - С. 16-92.

Буякас Т.М. Проблема и психотехника самоопределения личности / Т.М. Буякас // Вопросы психологии. - 2002. - № 2. - С. 28-39.

Выготский Л.С. Психология развития ребенка / Л.С. Выготский. - М.: Смысл, Эксмо, 2004. - С. 200508.

Мамардашвили М.К. Стрела познания: Набросок естественно-исторической гносеологии / М.К. Мамардашвили. - М.: Языки русской культуры, 1997. - 304 с.

Павліченко А.А. Досвідна концепція індивіда як засада проектування освіченої людини / А.А. Павліченко // Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти (збірка матеріалів до регіональної науково-методичної конференції, 19 квітня 2002 року). -Тернопіль: Економічна думка, 2002. - С. 45-47.

Рыбалко Е.А. Становление личности / Е.А. Рыбалко // Социальная психология личности: Сб. науч. трудов. - Л.: Знание, 1974. - С. 20-31.

Словник української мови / Академічний тлумачний словник / http://sum.in.ua/s/dosvid - Т. 2, с. 382.

Узнадзе Д.Н. Общее учение об установке / Д.Н. Узнадзе / [под ред. Ш.А. Надирашвили, В.К. Цаава]. - М.: Московский психолого-социальный ин-т, 1997. - 448 с.

Фрейджер Р. Личность. Теории, упражнения, эксперименты / Р. Фрейджер, Дж. Фейдимен : [пер. с англ.]. - СПб.: Пройм-ЕВРОЗНАК, 2006. - 704 с.

Фрейджер Р. Теории личности и личностный рост [4-е изд.] / Р. Фрейджер, Дж. Фейдимен. - М.: Мир, 2004. - 295 с.

Фурман А.А. Ціннісно-орієнтаційні чинники особистісного розвитку майбутніх психологів: авто-реф. дис.... к.психол. н.: 19.00.07 / Анатолій Анатолійович Фурман. - Одеса, 2009. - 20 с.

Фурман А.А. Ціннісно-орієнтаційний портрет фахівця-психолога: від моделі до індивідуальних інваріантів // Психологія і суспільство. - 2012. - №1. - С. 118-126.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності: [2-е наук. вид] / А.В. Фурман. - Тернопіль: НДІ МЕВО, 2011. - 168 с.

ХьеллЛ. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер.

- СПб.: Питер, 2009. - 607 с.

Холл К. С. Теории личности / К.С. Холл, Г. Линдсей. - М.: Эксмо-Пресс, 1999. - 592 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)