ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ ПІЗНАННЯ ПСИХІКИ

Віктор Андрущенко, Тамара Яценко

Анотація


Стаття презентує філософсько-психологічний погляд на проблему пізнання психіки у її цілісності і єдності сфер свідомості й несвідомого. Основну увагу приділено інтеграційно-дезінтеграційним ефектам, що є наслідком суб’єктивних процесів інтегрування психіки на хибних засадах, спричинених системою психологічних захистів. Пропонується нова класифікація психологічних захистів у їх ситуаційних та базальних виявах. Обґрунтовано категоріальний статус “метадос-відного”, “позадосвідного” як передумови базальних захистів, пов’язаних з передсвідомим (онтологічним несвідомим) та ін. Порушено проблему адекватності методів пізнання психіки у її цілісності та здійснено порівняльний аналіз методології традиційного і психо-динамічного підходів.


Ключові слова


методологія пізнання; суб’єкт психічного розвитку; цілісність психічного; єдність свідомого і несвідомого; свідомість; несвідоме; діяльніший підхід; психодинамічний підхід; глибинна психологія; архетип; установка; психологічні захисти; позадосвідне

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Андрущенко В.П. Роздуми про освіту: Статті, нариси, інтерв’ю / В.П. Андрущенко. - 2-е вид., доповнене. - K.: Знання України, 2008. - 819 с.

Басснн Ф.В. Методологические аспекты современных дискуссий о статусе научной теории бессознательного / Ф.В. Бассин, А.С. Прангишвили, А.Е. Шерозия / Бессознательное : [В 4-х т.] / под ред.

Ф.В. Басейна, A.C. Прангишвили, А.Е. Шерозия. -Тбилиси: Мецниереба, 1978. - Т. 3. - 711 с.

Басейн Ф.В. Роль бессознательного в активности мышления и речи / Ф.В. Бассин, A.C. Прангишвили, А.Е. Шерозия / Бессознательное : [В 4-х т.] / под ред. Ф.В. Бассина, A.C. Прангишвили, А.Е. Шерозия. -Тбилиси: Мецниереба, 1978. - Т. 3. - C. 27-46.

Лапланш Ж. Словарь по психоанализу / Ж. Ла-планш, Ж.-Б. Понталис: пер. с фр. Н.С. Автономовой.

- М. : Высшая школа, 1996. - 623 с.

Поппер K.P. Логика и рост научного знания / К.Р. Поппер. - М.: Прогресс, 1983. - 486 с.

Стасько О.Г. Психологічна значущість умовних цінностей та їх вплив на формування ідеалізованого “Я” особистості : дис.... канд. психол. наук: 19.00.07 / Стасько Олена Григорівна. - Черкаси, 2006. - 369 с.

Философия: энциклопедический словарь / под. ред. A.A. Ивиной. - М. : Гардарики, 2006. - 1072 с.

Философский энциклопедический словарь / гл. ред. Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов. - М.: Сов. энциклопедия, 1983. - 840 с.

Яценко Т.С. Методологія взаємозв’язків свідомого і несвідомого в контексті проблеми адаптації суб’єкта до соціуму / Т.С. Яценко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. Педагогіка і психологія: Зб. статей. - Ялта : РВВ КГУ, 2009. - Вип. 21. - Ч. 1. - 219 с. - С. 28-44.

Яценко Т.С. Теорія і практика групової психокорекції: Aктивне соціально-психологічне навчання: [Навч. посіб.] / Т.С. Яценко. - К. : Вища школа, 2004. -679 с.

Яценко Т.С. Малюнок у психокорекційній роботі психолога-практика (на матеріалі психоаналізу комплексу тематичних малюнків) / Т.С. Яценко, М.Г. Чо-бітько, Т.І. Доцевич. - Черкаси: “Брама”, видавець Вовчок О.Ю., 2003. - 216 с.

Яценко Т.С. Основи глибинної психокорекції: феноменологія, теорія і практика / Т.С. Яценко. - К.: Вища школа, 2006. - 382 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)