ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ В.А. РОМЕНЦЯ В ПОСТНЕКЛАСИЧНОМУ ХУДОЖНЬО-ФІЛОСОФСЬКОМУ ДИСКУРСІ

Зіновія Карпенко

Анотація


У статті розкрито трактування В.А. Роменцем природи і механізмів психології творчості. Показано, що творчість являє собою якісно інший - трансценду-вально-гетеростатичний - режим функціонування особи на відміну від адаптації з притаманним їй гомеостазом. 3азначено, що надмір самоорганізації системи веде до порушення її рівноваги і до появи нових системних якостей - оригінальності й комуні-кативності, які зумовлюють соціокультурну об’єктивацію продуктів творчості та самоактуалізацію її автора. Психологічними механізмами творчості є інтуїтивно-емоційне вчування та дискурсивно-логічне мислення-впорядкування, опосередковані антици-пувальною здатністю уяви. Обстоюється думка, що поданий у науковому світогляді В.А. Роменця канон психології творчості аксіологічно обґрунтований, оскільки втілює у собі ідеальні налаштування особистості на загальнолюдські цінності та прагнення з метою максимально повного її самоздійснення в обширі доступних можливостей.


Ключові слова


особистість; В.А. Роменець; творчість; адаптація; самоактуалізація; сомоорганізація; уява; цінність; культура; поезія; постнекласика

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Балл Г. Інтегративно-особистісний підхід у психології: впорядкування головних понять / Г. Балл / / Психологія і суспільство. - 2009. - № 4. - С. 25-53.

Карпенко З.С. Аксіологічна психологія особистості : [монографія] / 3. С. Карпенко. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. - 512 с.

Кольцова В., Олейник Ю. Внесок В. А. Роменця в історію психології: синтез почуттів і раціо / В. Кольцова, Ю. Олейник // Психологія і суспільство. - 2009. -№ 4. - С. 57-63.

Кочубейник О.М. Автентичність особистості у її життєвому світі: модуси, процеси, статуси / О.М. Кочубейник. - К. : Видавництво педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, 2010. - 272 с.

Кубай Д. Неідеальність поверхонь: Поезії / Д. Кубай. - К., 2011. - 96 с.

М’ясоїдП. Від психології творчості до творчості у психології / П. М’ясоїд // Психологія і суспільство. -2011. - № 2. - С. 64-91.

Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології XX століття: [навч. посібник]. - Вид. 2-ге, стереотип. / В.А. Роменець, І.П. Маноха. - К. : Либідь, 2003. - 992 с.

Роменець В.А. Психологія творчості: [навч. посібник]. - 2-ге вид., доп. / В.А. Роменець. - К. : Либідь, 2001. - 288 с.

Світ пізнає себе через людську душу (бесіда з академіком Володимиром Роменцем) // Психологія і суспільство. - 2011. - № 2. - С. 170-176.

Татенко В., Титаренко Т. Канонічна психологія Володимира Роменця: вчинок, історія, особистість / В. Татенко, Т. Титаренко // Психологія і суспільство. -2009. - № 4. - С. 22-38.

Титаренко Т. Його величність Випадок: несподівані конфігурації людського життя / Т. Титаренко // Психологія особистості. - 2011. - № 1 (2). - С. 152 - 158.

Фурман А.В. Психодіагностика особистішої адаптованості: [наук. вид] / А.В. Фурман. - Тернопіль: Економічна думка, 2000. - 197 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)