ВЧИНКОВА ПРИРОДА ПРАКТИКИ (філософсько-психологічна інтерпретація творчого діалогу В.А. Роменця із М.М. Бахтіним)

Шамсутдін Алієв, Петро М’ясоїд, Анатолій В. Фурман

Анотація


Досліджується діалог В.А. Роменця із М.М. Бахтіним, присвячений осмисленню вчинкової природи практики як специфічного способу людського буття. Розкривається методологічна значущість положення про вчинкову природу практики для психології, критично оцінюються концепції, які апелюють до людської суб’єктивності, до людини як суб’єкта власної життєдіяльності і власного психічного розвитку. Серед інших питань характеризується “робота” естетичного витоку у вчинковому освоєнні людиною дійсності. Простежено місце і роль учинку в самовизначенні і самоствердженні людини зі світом та із буттям загалом.


Ключові слова


В.А. Роменець; М.М. Бахтін; філософія; історія; психологія; історична психологія; учинок; діяльність; практика; істина; людина; світ; суб’єкт; об’єкт; буття; життя; повсякдення; освоєння; продукування; екзистенція; творчість; вчинок-подія; моральність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Абульханова К.О. Методологічне значення категорії суб’єкта для сучасної психології / К.О. Абульханова // Людина. Суб’єкт. Вчинок: Філософсько-психологічні студії / за заг. ред. В. О. Татенка. - К.: Либідь, 2006. - С. 37-51.

Алієв Ш.Г. Створюючий і виробничий різновиди практики / Ш.Г. Алієв // Філософська думка. - 1999. -№ 4. - С. 3-18.

М’ясоідП. Наука і практика у роботі психолога / П. М’ясоїд // Психологія і суспільство. - 2004. - № 3. - С. 5-74.

М’ясоїд П. Володимир Роменець: від психології творчості до творчості у психології / П. М’ясоїд // Психологія і суспільство. - 2011. - № 2. - С. 64-92.

М’ясоїд П.А. Курс загальної психології: підручник: у 2 т. / П.А. М’ясоїд. - К.: Алерта, 2011. - Т. 1. - 496 с.; 2012. - Т. 2 - (у друці).

Роменець В.А. Історія психології XIX - початку XX століття: навч. посіб. / В.А. Роменець. - К.: Вища шк., 1995. - 614 с.

Роменець В.А. Історія психології XX століття: навч. посіб. / В.А. Роменець, І.П. Маноха. - К.: Либідь, 1998. - 989 с.

Роменець В.А. Постання канонічної психології / В.А. Роменець // Основи психології: підручник / за заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. - 6-е вид., стереотип.

- К.: Либідь, 2006. - С. 605-621.

Роменець В.А. Унікальність і відповідальність вчинку як засади його рефлективності / В.А. Роменець // В.А. Роменець // “Ars vetus - Ars nova”: М.М. Бахтін. - 2-е вид., стереотип. - К.: Гнозис, 1999. - C. 7-15.

Татенко В.О. Вчинок як принцип побудови теорії та історії психології / В.О. Татенко, В.А. Роменець // Основи психології: підручник / за заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. - 6-е вид. - К.: Либідь, 2006. - C. 161-193.

Татенко В.О. Суб’єктно-вчинкова парадигма в сучасній психології / В.О. Татенко // Людина. Суб’єкт. Вчинок: Філософсько-психологічні студії / за заг. ред.

В.О. Татенка. - К.: Либідь, 2006. - С. 316-358.

Фурман А.В. Володимир Роменець як методолог психософійного духу / А.В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2006. - № 2. - С. 7-14.

Алиев Ш.Г. Осваивающая практика: становление

- категории - реальность / Ш.Г. Алиев. - Харьков: Основа, 1998. - 256 с.

Алиев Ш.Г. Практика как освоение / Ш.Г. Алиев.

- Донецк: РЕП Лебедь, 1995. - С. 18-29.

Алиев Ш.Г. Человек: способ и смысл существования / Ш.Г. Алиев [Электронный ресурс]. Режим доступа: // http://s-g-aliev.narod.ru/works/ chelovek_sposob_smysl_sushcestvovania.rar

Бахтин М.М. Архитектоника поступка / М.М. Бахтин // Социологические исследования. -1986. - №9. - С. 183-204.

Бахтин М.М. К философии поступка / М.М. Бахтин // Философия и социология науки и техники. Ежегодник. 1984 - 1985. - М.: Наука, 1986. - С. 80-160.

Брушлинский А.В. Психология субъекта / А.В. Брушлинский. - М.: Изд-во “Институт психологии РАН”; СПб.: Изд-во “Алетейя”, 2002. - 272 с.

Выготский Л.С. Исторический смысл психологического кризиса. Методологическое исследование / Л.С. Выготский // Выготский Л.С. Собр. соч.: в 6 т. М.: Педагогика, 1982. - Т. 1. - C. 291-436.

Гусельцева М.С. Наследие В.А. Роменца в истории украинской психологии / М.С. Гусельцева // Вопросы психологии. - 2011. - № 6. - С. 94-107.

Джохадзе И. Homo faber и будущее труда / И. Джохадзе // Логос - 2004. - № 6. - С. 3-17.

Лазарев В.С. Кризис “деятельностного подхода” в психологии и возможные пути его преодоления / В.С. Лазарев // Вопросы философии. - 2001. - № 3. - С. 33-47.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев // Леонтьев А.Н. Избр. психол. произв.: в 2 т. - М.: Педагогика, 1983. - Т. 2. - C. 94-231.

Леонтьев Д.А. Новые ориентиры понимания личности в психологии: от необходимого к возможному / Д.А. Леонтьев // Вопросы психологии. - 2011. -№ 1. - С. 3-27.

Ломов Б.Ф. Категория общения и деятельности в психологии / Б.Ф. Ломов // Вопросы философии. -1979. - № 8. - С. 34-47.

Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года / К. Маркс // Маркс К., Энгельс Ф. - Соч.: 2е изд. - Т. 42. - С. 113-127.

Маркс К. Немецкая идеология / К. Маркс, Ф. Энгельс // Маркс К., Энгельс Ф. - Соч.: 2-е изд. - Т. 3. -

С. 7-544.

Михайлов Ф.Т. Предметная деятельность... чья? / Ф.Т. Михайлов // Вопросы философии. - 2001. - № 3. - С. 10-26;

Петровский В.А. Очерк теории свободной причинности / В.А. Петровський // Психология с человеческим лицом: гуманистическая перспектива в постсоветской психологии / Под ред. Д.А. Леонтьева, В.Г. Щур. - М.: Смысл, 1997. - С. 124-144.

Рубинштейн С.Л. Проблемы психологии в трудах Карла Маркса / С.Л. Рубинштейн // Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. - М.: Педагогика, 1973. - С. 19-46.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: в 2-х т. - М.: Педагогика, 1989.

Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание / С.Л. Рубинштейн // Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. Человек и мир. - СПб.: Питер, 2003. - С. 43-280.

Рубинштейн С.Л. Проблема способностей и вопросы психологической теории / С.Л. Рубинштейн / / Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. - М.: Педагогика, 1973. - С. 220-235.

аввв£к

Рубинштейн С.Л. Человек и мир / С.Л. Рубинштейн // Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир. - СПб.: Питер, 2003. - С. 281-426.

Слободчиков В.И. Основы психологической антропологии. Психология человека. Введение в психологию субъективности / В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев. - М.: Школа-Пресс, 1995. - 416 с.

Слободчиков В.И. Деятельность как антропологическая категория (о различении онтологического и гносеологического статуса деятельности) / В.И. Слободчиков // Вопросы философии. - 2001. - № 3. - С. 48-57.

Соколова Е.Е. Идеи О.М. Леонтьева и его школы о поступке как единице анализа личности в их значении для исторической психологии / Е.Е. Соколова // Традиции и перспективы деятельностного подхода в психологии (школа А.Н. Леонтьева) / Под ред. А.Е. Войскунского, А.Н. Ждан, О.К. Тихомирова. - М.: Смысл, 1999. - С. 80-117.

Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне: пер. с нем. / Ю. Хабермас. - М.: Изд-во “Весь Мир”, 2003. - 416 с.

Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления: пер. с нем. / М. Хайдеггер. - М.: Республика, 1993. - 447 с.

Швырев В. С. О деятельностном подходе к истолкованию “феномена человека” (попытка современной оценки) / В.С. Швырев // Вопросы философии. - 2001. - № 2. - С. 107-115.

Ярошевский М.Е. История психологии / М.Г. Яро-шевский. - 3-е изд. перераб. - М.: Мысль, 1985. - 575 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)