ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКИХ МОЛОДІЖНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СУЧАСНІЙ АНАЛІТИЦІ

Богдан Марушкевич

Анотація


У статті розкривається суть основних положень документів, які стосуються висвітлюваної теми; вказується на окремі науково-дослідницькі проекти й програми з її розробки; зосереджується увага на осмисленні проблеми формування і розвитку УМГО сучасними науковцями та формулюються аргументовані узагальнення.

Ключові слова


Україна; соціологія громадських рухів; молодіжні організації; молодіжні громадські організації; науково-дослідницькі проекти і програми; періодизація

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Здравомыслова Е.А. Парадигмы и модели социологии общественных движений // Социология общественных движений: концептуальные модели исследования. - М., 1992. - 321 с.

Ильинский И.М. Молодежь и молодежная политика. Философия. История. Теория. - М.: Голос, 2001.- 696 с.

Декларація “Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні” [Електронний ресурс] //http: // zakon. rada. gov. ua /cgi-bin /laws / main. cgi? nreg = 2859-12 &p = 129578622804502.

Kopнiєвcький O.A., Якушик В.М. Moлoдіжний рух та політичні обєднання в сучасній Україні. - K.: Kmn^^ братство, 1997. - 132 с.

Закон України “Про молодіжні та дитячі громадські організації [Електронний ресурс] // http: // zakon. rada. gov. ua / cgi-bin / laws / main. cgi? nreg = 281-14 &p = 1295786228045022.

Закон України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” [Електронний ресурс] // http: // zakon. rada. gov. ua / cgi-bin/ laws / main. cgi? nreg=2998- 12&p=1295786228045022.

Третій сектор в Україні: проблеми становлення / M.Ф.Шевченкo (кер. авт. кол.), B.A. Головенько, Ю^Халустян та ін. - K.: Український інститут соціальних досліджень, 2001. - 173 с.

Гoлoвенькo В. Moлoде покоління України в алгоритмі соціальних процесів // Український соціум. - №2 (13). - 2006. - С. 20-34.

Kyлiк В., Гoлyбoцькa T., Гoлyбoцький O. Moлoдa Україна: Сучасний організований молодіжний рух та неформальна ініціатива: Дослідженння. - K.: Центр досліджень проблем громадянського суспільства, 2000. - 460 с.

Гoлoвенькo В. Український молодіжний рух в XX столітті (історико-політологічний аналіз основних періодів) / B.A. Головенько. - K.: A^^.,1997. - 160 с.

Гoлoвaтый М. Социология молодежи: Kурс лекций. - K.: MAУП, 1999. - 224 с.

Гoлoвенькo В.A., Kopнiєвcький O.A. Український молодіжний рух: історія та сьогодення. - K.: Наукова думка, 1994. - 111 с.

Kyлiк В. Moлoдa Україна: сучасний організований молодіжний рух та неформальна ініціатива: Дослідження / B. ^лік, Т. Голубоцька, О. Голубоць-кий. - K.: Центр дослідження проблем громадянського суспільства, 2000. - 460 с.

Якушик В. Современное государство переходного типа (теоретические и методологические аспекты). Лвтореф. дисс. ... д-ра. полит. наук. - K., 1992. -44 с.

Kynim4 O.В. Типологія молодіжних громадських організацій / O.B. ^лініч [Електронний ресурс] // Державне будівництво. - 2008. - № 1. Режим доступу до журналу: http: // www.nbuv.gov/ uo/e - journals / DeBu / 2008/ - 1/doc/2/1


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)