ЗДІБНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТ ПСИХОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

Оксана Федик

Анотація


Здійснюється теоретичний аналіз здібностей як індивідуальних психічних властивостей особистості; змістовно-динамічні характеристики цього складного і багаторівневого явища подаються з позиції утверджених наукових поглядів у сфері загальної, соціальної та педагогічної психології; стверджується, що особливу роль у професійній підготовці тренера відіграють рефлексивні здібності, зокрема ті, що покликані регулювати сензитивність людських взаємин.


Ключові слова


здібності; задатки; еталони здібностей; сензитивні періоди; соціальні детермінанти; структура педагогічних здібностей; формування здібностей (майстерності) тренера; обдарованість

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: В 2-х томах. - М.: Педагогика, 1980. - Т. 1. - 232 с.

Бодалев А.А. О направлениях и задачах научной разработки проблемы способностей // Вопросы психологии. - 1984. -№1. - С. 119-124.

Деркач А.А.,Исаев А.А. Педагогическое мастерство тренера. - М.: Физкультура и спорт, 1981. - 374 с.

Костюк Г.С. Психологія. - K.: Рад. шк., 1968. - 376 с.

Кузьмина Н.В. Очерки психологии труда. - Л.: ЛГУ, 1967. - 134 с.

Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения. - М.: Педагогика, 1983. - Т.1. - С. 76-141.

Лейтес Н.С. Умственные способности и возраст - М.: Педагогика,1971. - 278 с.

Мясищев В.Н. Проблемы способностей. - М.: Изд.АПН РСФСР, 1962. - С. 15-32, 72-79.

М’ясоїд П.А. Загальна психологія. - K.: Вища школа, 2000. - 479 с.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - М.: Учпедиз, 1940. - 596 с.

Теплов Б.М. Способности и одаренность. Ученые записки ГНИИ психологии. - М., 1941. - Т.2. - С. 3-56.

Фурман А В., Коміссаров В.О. Школа здібностей // Рідна школа. - 1996. - №8. - С. 5-9.

Фурман А., Гура Т., Мещанова Г. Психодіагностика розумових здібностей школярів / / Рідна школа. - 1996. - №8. - С.19-27.

Шадриков В.Д. Проблемы профессиональных способностей // Психол. журнал. - 1982. - Т.3, №5. - С.13-26.

Шадриков В.Д. Психология деятельности и способностей человека : Уч.пособ. -2-е изд. - М.: Логос, 1996. - 319 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)