КАТЕГОРІЙНА МАТРИЦЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ОБРАЗІВ СУБ'ЄКТИВНОЇ РЕАЛЬНОСТІ І ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ДОРОСЛОГО

Анатолій В. Фурман, Тетяна Ковальова

Анотація


У статті вперше виголошується та різнобічно аргументується ідея взаємозв’язку образів суб’єктивної реальності і психологічних чинників самоактуалізації, що розвивається засобами постнекласичного теоретизування та авторського методологування в напрямку створення відповідної категорійної матриці, що в таксономічний спосіб типологізує та згармонізовує за обсягом, змістом і значеннєвим контекстом 25-ть базових категорій психологічної науки в логіко-сут-нісному форматі чітко відрефлексованого упредметнення. У результаті проведеної методологічної діяльності доведено, що запропонована матриця виконує чотири взаємозалежних функції: а) взаємоузгоджує внутрішню структуру категорійного апарату за канонами типологічного підходу і з дотриманням вимог юнгіанського принципу кватерності; б) наводить категорійний лад шляхом бінарного задіяння координатної вісі із діалектичними категоріями “загальне - особливе - одиничне - конкретне - універсальне” і визначення центральної лінії теоретизації у широкому діапазоні її здійснення: “самоактуалізація - самотворення” та “універсум - самосвідомість”; в) є ефективним засобом здійснення категоріального аналізу як одного з найпотужніших методів наукової творчості; г) може бути використана як універсальний інструмент миследіяльності і професійного методоло-гування, що дозволяє здійснювати методологічну роботу будь-якої складності і на будь-якому рівні абстрагування від емпірично об’єктивованої реальності.

Ключові слова


гуманістична психологія; особистість; самоактуалізація; категорії психології; категорійна матриця; образи суб’єктивної реальності; психологічний чинник; тенденція до самоактуалізації; самосвідомість; ситуаційна самоактуалізація

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Балл Г.А. Психология в рациогуманистической перспективе: Избранные работы / Г еоргий Алексеевич Балл. - К. : Изд-во “Основа”, 2006. - 408 с.

Бердяев Н.А. Самопознание (опыт философской автобиографии) / Николай Александрович Бердяев. -М.: Книга, 1991. - 446 с.

Бердяев Н.А. Творчество и объективация / Николай Александрович Бердяев; Сост. А.Г. Шиман-ского, Ю.О. Шиманской. - Мн.: Экономпресс, 2000. -304 с.

Гуманистическая и трансперсональная психология: Хрестоматия / Сост. К.В. Сельчёнок. - Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2000. - 592 с.

Гуманістична психологія: Антологія: Навч. посібн. для вищ. навч. закладів: У 3-х т. / Упорядники й наук. ред. Роман Трач (США) і Г еоргій Балл (Україна). - К.: Університетське вид. “Пульсари”, 2001. - Т. 1: Гуманістичні підходи в західній психології ХХ ст. - 252 с.

Гуманістична психологія: Антологія: Навч. посібн. для вищ. навч. закладів: У 3-х т. / Упорядники й наук. ред. Роман Трач (США) і Г еоргій Балл (Україна). - К.: Університетське вид. “Пульсари”, 2001. - Т. 2: Психологія і духовність: (Світоглядні аспекти гуманістично зорієнтованих напрямів у сучасній західній психології). - 2005. - 279 с.

Гуменюк О.Є. Теорія і методологія інноваційно-психологічного клімату загальноосвітнього закладу: [монографія] / Оксана Євстахіївна Гуменюк. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. - 340 с.

Гуменюк О.Є. Психологія інноваційної освіти: теоретико-методологічний аспект: [монографія] / Оксана Євстахіївна Гуменюк. - Тернопіль: Економічна думка, 2007. - 385 с.

Ковальова Т.Є. Методологічна модель основних психологічних чинників самоактуалізації людини дорослого віку / Тетяна Ковальова // Вітакультурний млин. - 2010. - Модуль 12. - С. 29-32 .

Ковальова Т.Є. Методологічний аналіз рівнів самоорганізації тенденції до самоактуалізації особистості / Тетяна Ковальова // Вітакультурний млин. -2009. - Модуль 10. - С. 36-38.

Ковальова Т.Є. Теоретико-методологічне обґрунтування інтегральної концепції самоактуалізації в сучасній психології / Тетяна Ковальова // Психологія і суспільство. - 2010. - № 2. - С. 140-163.

Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию / Мераб Константинович Мамардашвили. - М.:

Изд. группа “Прогресс”, “Культура”, 1992. - 416 с.

Маслоу А. Психология бытия / Абрахам Маслоу; [пер. с англ. О.О. Чистяков]. - М. : Рефлбук, К.: Ваклер,

- 304 с.

Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Теоретическая психология: [учеб. пос.] / Артур Владамирович Петровский, Михаил Григорьевич Ярошевский. - М.: Изд. центр “Академия”, 2001. - 496 с.

Психологія і суспільство: Спецвипуск, присвячений 85-ій річниці з Дня народження Володимира Андрійовича Роменця. - 2011. - №2. - 190 с.

Роменець В.А. Історія психології XX століття: [навч. посібник.] / В.А. Роменець, І.П. Маноха. - К.: Либідь, 1998. - 992 с.

Слободчиков В.И. Основы психологической антропологии. Психология человека: Введение в психологию субъективности: [уч. пос. для вузов] / В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев. - М.: Школа-Пресс, 1995. - 384 с.

Современный словарь иностранных слов: около 20 000 слов. - М.: Русс. яз., 1993. - 720 с.

ФурманА.В. Психологія Я-концепції: [навчальний посібник] / А.В. Фурман, О.Є. Гуменюк. - Львів: Новий Світ - 2000, 2006. - 360 с.

Фурман А.В. Ідея професійного методологування: [монографія] // Анатолій Васильович Фурман. - Ялта

- Тернопіль: Економічна думка, 2008. - 205 с.

Фурман А., Ковальова Т. Методологічні орієнтири створення категорійної матриці взаємозв’язку образів суб’єктивної реальності і психологічних чинників самоактуалізації дорослого / Анатолій В. Фурман, Тетяна Ковальова // Вітакультурний млин. - 2011. - Модуль 13. - С. 27-32.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності: [2-е наук. вид.] / Анатолій Васильович Фурман. - Тернопіль, 2011. - 168 с.

Фурман А.В. Типологічний підхід у системі професійного методологування / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2006. - №2. - С. 78-92.

Хьёл Л, Зиглер Д. Теории личности (основные положения, исследования и применение) / Лари Хьёл, Даниель Зиглер. - СПб.: Питер, 1997. - 608 с.

Щедровицкий Г.П. Избранные труды. - М.: Шк. культ. пол., 1995. - 760 с.

Щедровицький Г.П. Схема миследіяльності -системно-структурна будова, значення і зміст // Психологія і суспільство. - 2005. - №4. - С. 29-39.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)