РЕФЛЕКСІЯ ЕПІСТЕМОЛОГІЧНИХ ЗАСАД СУЧАСНОЇ СОЦІОЛОГІЇ

Юрій Яковенко, Алла Яковенко

Анотація


Загострення кризи розвитку будь-якого соціального об’єкта завжди спричиняє актуалізацію більш прискіпливого розгляду його витоків і першооснов. Для соціології - це епістемологічні засади всього масиву напрацьованого знання. У статті висвітлені способи розгляду та критичного переосмислення цих засад. Окремо аргументовано той факт, що пересічний вітчизняний соціолог стикається з проблемою не тільки вибору теоретичної позиції, концепції чи моделі із фактично безлічі теоретичних уявлень, а й із потребою рефлексивного визначення своїх світоглядних та ідеологічних орієнтирів, методологічного обґрунтування епістемологічної презентації об’єкта соціологічного пізнання та з’ясування його соціальної сутності як взаємодоповнення феноменального та ноуменального змістових вимірів. У цьому контексті демонструються інтелектуальні картини несамокритичності українських соціологів стосовно визначення епістемологічних передумов-координат пізнавальної творчості соціо-гуманітарного тематичного спрямування.


Ключові слова


епістемологія; соціальна закономірність; суб’єкт; метод пізнання; картина соціального світу; культура соціологічного теоретизування; соціальний феномен; ноумен; соціологічна рефлексія; емпіризм; субстанціоналізм; суб’єктивізм; раціоналізм; сенсуалізм

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Гоулднер А.У. Наступающий кризис западной социологии / А.У. Г оулднер / Перевод с англ. - Санкт-Петербург: Наука, 2003. - 575 с.

Джонсон Т., Дандекер К., Эшуорт К. Теоретическая социология: условия фр агментации и единств а // Т еория и история экономических и социальных институтов. -М., 1993. - Том 1. Выш. 1. - С. 83-105.

Ильин М.В. Слова и смыюлы. Опыт описания ключевых политических понятий. - М.: РОССПЭН, 1997. - 432 с.

Кравченко С. А. Модерн и постмодерн в динамически меняющемся мире. - М.: Издательство “МГИМО-университет”, 2007. - 286 с.

Кравченко С. А. Социологическая теория: дискурс будущего // Социол. исслед. - 2007. - № 3. - С. 3-23.

Кравченко С.А. Динамика социологического мышления и воображения // Социол. исслед. - 2009. -№ 8. - С. 14-24.

Крылов Д. Интервью с Александром Филипповым (06 октября 2008 г.). Доступ: OPEC.RU.http://www. opec.ru/docs.aspx?id=224&ob_no=87755.

Крылов Д. Интервью с Иммануилом Валлерстай-ном (18 сентября 2009 г.) // Экономическая социология.

- 2009. - Т. 10, №5. - С. 7-10. Доступ: http://ecsoc.hse.ru/ data/2009/11/28/1234590208/1 ecsoc_t10_n5.pdf.

Лукашевич М.П., Туленков М.В., Яковенко Ю.І. Соціологія. Основи загальної, спеціальних і галузевих теорій. - К.: Каравела, 2008. - 544 с.

НемировскийВ.Г., Невирко Д.Д., Гришаев С.В. Социология: Классические и постнеклассические подходы к анализу социальной реальности. - М.: Российск. гуманит. гос. ун-т, 2003. - 557 с.

Николаенко Л.Г., Яковенко А.К., Яковенко Ю.И. До основания (эпистемологического), а затем, но главное - зачем? // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії і практики: Зб. наук. праць. - Запоріжжя, 2009. - Вип. 43. - С. 116-135.

Отрешко Н.Б. Трансформация эпистемологических оснований социологии: субъект, метод познания, картина социального мира. - К.: ИС НАНУ, “Випол”, 2009. - 268 с.

ПригожинИ., Стенгерс И. Время, хаос, квант. -М., 1994. - 326 с.

Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новыш диалог человека с природой. - М.: Эдиториал УРСС, 2001. - 295 с.

Ритцер Дж. Современные социологические теории. - М.-СПб. и др.: Питер, 2002. - С. 357-414.

Романовский Н.В. О современном этапе развития социологии // Социальные исследования. - 2007. - №1.

- С. 22-31.

Тощенко Ж. Т., Романовский Н.В. О тенденциях развития социологии в современном мире // Социологические исследования. - 2007. - №6. - С. 3-12.

Яковенко Ю. Методологічна невизначеність в епоху постмодерну... // Психологія і суспільство. - 2010. - №1. - С. 200-204.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)