ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ ХХІ СТОЛІТТЯ: КРИТИЧНИЙ ВИМІР

Віктор Савельев

Анотація


У статті з позицій соціології освіти аналізуються кризові явища у системі вищої освіти України та подаються пропозиції, які, на думку автора, можуть певною мірою сприяти подоланню цієї кризи.


Ключові слова


Болонський процес; вища освіта; вища школа; євроінтеграція; інновація; креативність; крос-культурність; полікультурна освіта

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Андрущенко В.П. Організоване суспільство. Проблема організацій та суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть: Досвід соціально-філософського аналізу. - K.: ТОВ “Атлант ЮЕМСІ”, 2005. - 320 с.

Арапова І.П., Арапов С.М,Соляшченко М.О. Конкурентноздатність держави та сучасна освіта для дорослих // Вища освіта України. - Додаток 3, том І (8) - 2008. - Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. - 528 с. - С. 6-10.

Вакарчук І. Вища освіта України - європейський вимір: стан, проблеми, перспективи // Вища школа. -2008. - №3. - С. 3-18. Див. також офіційний сайт Міністерства освіти і науки України http: // www.mon.gov.ua

Вакуленко С.М. Реформування вищої освіти в Україні в контексті Болонського процесу: перші підсумки // Вища освіта України. - Додаток 3, том І (8) -2008 р. - Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. - 528 с. - С. 42-50.

Віват Академія! 20 років МАУП / Г.В. Щокін., В.Б. За-хожай, М.Ф. Г оловатий [та ін.]; упоряд.: В.Д. Бондар, Т.М. Коліна; за заг. ред. Г.В. Щокіна, М.В. Головатого,

В.Б. Захожая. - K.: ДП „Вид.дім „Персонал”, 2009. -352 с.

Гадяцький В.І. Критичний погляд на пропозиції змін до Закону “Про вищу освіту”: Болонський процес чи сицилійський тупик? // Вища освіта України. - Додаток 3, том І (8) - 2008р. - Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. - 528 с. - С. 56-62.

Глазунов С.В. Методологічні аспекти сучасного викладання та навчання у вищій школі // Вісник Дніпропетровського університету: Філософія. Соціологія. Політологія. - Вип.17. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. - С. 411-418.

Захожай В. Впевнений поступ флагмана освіти // Персонал Плюс. - 2009. - №1. - 7 квітня.

Зязюн І.А. Педагогіка добра: ідеали і реалії: Наук.-метод. посіб. - K.: МАУП, 2000. - 312 с.

Корсак К.В. Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів / За ред. Г.В. Щокіна. - K.: МАУП-МКА, 1997. - 208 с.

Кремень В.Г. Вища освіта в Україні і Болонський процес: Навч. посіб. / За ред. В.Г. Кременя. Авторський колектив: М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинка-рук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин. - К.: Освіта, 2004. - 384 с.

Легенди і міфи Болонського процесу http// www.osvita.org.ua/bologna/vprol/articles/26.html

Мазур В.М. Креативність у дистанційній освіті / / Креативність і творчість. - Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. -Серія “Соціологія. Психологія. Педагогіка”. - Тематичний випуск №1 / Відп. ред. І.П. Маноха. - К.: Гнозис, 2009. - С. 326-330.

Макарець М.Ф, МалівськийА.М. Гуманістична інтенція філософії та “Болонський процес” // Вісник

Дніпропетровського університету: Філософія. Соціологія. Політологія. - Вип. 17. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. - С. 220-224.

Прокопенко С. МАУП: 20 років стабільного розвитку і визнання // Персонал Плюс. - 2009. - 25-31 березня.

Сова М.О. Активізація інноваційного потенціалу вищої школи за умов трансформаційних змін в освіті / / Вища освіта України. - Додаток 3, том І (8) - 2008р. - Тематичний випуск „Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. - 528 с. - С. 439-446.

Яка нам потрібна освіта? // День. - 2009. - 11 червня.

http: // www.mon.gov.ua. - Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)