ТЕОРІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК МЕТАСИСТЕМА

Анатолій Фурман

Анотація


Нові соціально-економічні та культурно-ци-вілізаційні реалії людства вимагають зміни теоретичних систем, які донині більш-менш повно пояснювали суспільне життя націй, соціальних груп та окремих індивідів; зокрема, місце монодисциплінарних теорій у сфері освіти (педагогічних, психологічних, власне дидактичних) мають посісти міжнаукові теоретичні системи, які інтегрують різнопредметні наукові знання, відображають надузагальнену природу новітніх понять, уявлень, концепцій і теорій, спричинюють достеменно-ґрунтовне розуміння раніше пізнаних та нерозгаданих виховних явищ, нарешті забезпечують внутрішнє перетворювання всього наявного теоретичного каркасу суспільно-гуманітарних наук.


Ключові слова


сфера освіти; культура; розвиток; інноваційна освіта; освітня діяльність; теоретична система; метатеорія; наукова рефлексія; методологічний синтез; соціально-культурна парадигма; модульно-розвивальна оргсистема

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Андреева И. Д. Теория как форма организации научного знания. - М.: Наука, 1979. - 214 с.

Бабанский Ю. К. Избранные педагогические труды. - М.: Педагогика, 1989. -560 с.

Балл Г. А. Теория учебных задач. Психолого-педагогический аспект. - М.: Педагогика, 1990. - 184 с.

Выготский Л.С. История развития высших психических функций // Собр. соч. : В 6-ти т. - Т. 3. - М.: Педагогика, 1982. - С. 3-328.

Гершунский Б.С. Философия образования. - М.: МПСО, Флинта, 1998. - 432 с.

Гуменюк О. Є. Модульно-розвивальна система: соціально-психологічний аспект. - К.: Школяр, 1998. - 112 с.

Гуменюк О. Самотворення Я-концепції за модульно-розвивальної оргсистеми // Психологія і суспільство. - 2001. - №2. -С. 33-76.

Гуменюк О. Феномен полімотивації: сутнісний зміст взаємин за модульно-розви-вальної оргсистеми // Психологія і суспільство. - 2001. - №1. - С. 75-123.

Давыдов В. В. Виды обобщения в обучении. - М.: Педагогика, 1972. - 424 с.

Давыдов В. В. Концепция гуманизации российского начального образования (необходимость и возможность создания целостной системы развивающего начального образования) // Психологическая наука и образование. - 2000. - №2. - С. 5-17.

Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения. - М.: Педагогика, 1996. - 240 с.

3инченко В. П. Перспектива ближайшего развития развивающего образования /Психологическая наука и образование. - 2000. - №2. - С. 18-44.

Капица П. Л. Эксперимент, теория, практика. - М.: Наука, 1977. - 351 с.

Киричук О. В. Принцип розбудови інноваційної педагогічної системи освітнього закладу // Рідна школа. - 2000. - №10. -С. 3-9.

Коменський Я. А. Велика Дидактика. - К., 1940. - 178 с.

Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні. Педагогічні концепції. - К.: Школяр, 1997. - 148 с.

Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. - К.: Рад. школа, 1989. - 608 с.

Кларин М. В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии (Анализ зарубежного опыта). - Рига : НПЦ «Эксперимент», 1995. - 176 с.

Кларин М. В. Метафоры и ценностные ориентации педагогического сознания // Педагогика. - 1998. - №1. - С. 34-39.

Кримський С. Нові горизонти філософсько-методологічного пошуку // Філософська думка. - 2000. - №3. - С. 156-160.

Кудрявцев В. Т. Проблемное обучение: истоки, сущность,перспективы. - М.: Знание, 1991. - 80 с.

Кун Т. Структура научных революций: Пер. с англ.. - 2-е изд. - М.: Прогресс, 1977. - 300 с.

Лакатос И. Доказательства и опровержения: как доказывают теоремы. - М.: Наука, 1967. - 192 с.

Лакатос И. Методология исследовательских программ // Вопросы философии. - 1995. - №4. - С. 135-154.

Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. - М.: Наука, 1995. - 362 с.

Лутай В. С. Філософія сучасної освіти. - К.: УІПКККО, 1996. - 184 с.

Максименко С. Д. Генетическая психология (методологическая рефлексия проблем развития в психологии). - М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2000. - 320 с.

Максименко С. Рефлексія проблем розвитку психології // Психологія і суспільство. - 2001. - №3. - С. 4-21.

Махмутов М. И. Проблемное обучение. Основы теории. - М.: Педагогика, 1975. - 387 с.

Мацкевич В. Полемические заметки об образовании. - М., 1993. - 240 с.

Машбиц Е. И. Психологические основы управления учебной деятельностью. - К.: Вища школа, 1997. - 223 с.

Михайлов Ф. Т. Философия образования: ее реальность и перспективы / / Вопросы философии. - 1999. - №8. - С. 92-117.

Модульно-розвивальна система : соціально-культурний зміст навчальних модулів. Фундаментальний експеримент у СШ №80 м. Дніпропетровська // Рідна школа : Спецвипуск. - 1998. - №10. - 80 с.

Модульно-розвивальна система : теорія, технологія, досвід. Фундаментальний експеримент у СШ №10 м. Бердичева Житомирської області // Рідна школа: Спецвипуск. - 1997. - №2. - 80 с.

Огнев’юк В. О., Фурман А. В. Принцип модульності в історії освіти. - К.: УІПКККО, 1995. - 85 с.

Основи психології / За ред. О.В. Ки-ричука, В.А. Роменця. - 2-ге вид. - К.: Либідь, 1996. - 632 с.

Парсонс Т. О структуре социального действия. - М.: Акад. Проект, 2000. - 880 с.

Педагогічна психологія / За ред. Л.М. Про-колієнко. - К.: Вища школа, 1991. - 183 с.

Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. - К.: Основи, 1994. - Том 1. - 444 с.; Том 2. - 494 с.

Порус В. Н. Рыцарь Ratio // Вопросы философии. - 1995. - №4. - С. 127-134.

Потоки идей и закономерности развития естествознания / Елисеев Э. Н., Сачков Ю. В., Белов Н. В.. - Л.: Наука, 1982. - 300 с.

Принципи і технології модульно-розви-вальної системи освіти // Економіка освіти : Зб. Наук. Праць НДЦ “Економіка освіти”. - Том 1. - Тернопіль: Економічна думка, 2001. - С. 162-235.

Проблемы руководства научным коллективом. Опыт социально-психологического исследования / Отв. ред. М. Г. Ярошевский. -М.: Наука, 1982. - 318 с.

Репкин В. В. Формирование учебной деятельности в младшем школьном возрасте / / Вестник Харьковского унив. - Сер. «Психология». - 1976. - Вып. 11. - №171. - С. 40-49.

Роменець В. А. Вчинкова організація канонічної психології // Психологія і суспільство. - 2000. - №2. - С. 25-56.

Роменець В. А., Маноха І. П. Історія психології XX століття. - K.: Либідь, 1998.

- 992 с.

Селевко Г. К. Опыт системного анализа современных педагогических систем / / Школьные технологии. - 1996. - №6. - C. 3-42.

Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. - М.: Народное образование, 1998. - 256 с.

Степин В. С. Культура // Вопросы философии. - 1999. -№8. - С. 61-71.

Степин В.С. Теоретическое знание. -М.: Прогресс-Традиция, 2000. - 744 с.

Теория // БСЭ: 3-е изд. - Т.25. -М.: Изд-во «Сов. энц.», 1976. - С. 434-436.

Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. - М.: Наука, 1986. - 378 с.

Формирование учебной деятельности школьников/Под ред. В.В. Давыдова и др. - М.: Педагогика, 1982. - 240 с.

Фурман А. Архітектоніка творення особистості за модульно-розвивальної системи навчання // Психологія і суспільство. -2000. - №1. - С. 26-43.

Фурман А., Гуменюк О. Модульно-розвивальне навчання: передумови, новації, впровадження // Освіта і управління. - 1997. - Т. 1, №4. - С. 94-120.

Фурман А.В. Інноваційна освіта: система програмово-методичного забезпечення. - Тернопіль : Економічна думка, 2001. - 190 с.

Фурман А.В., Коміссаров В.О. Соціально-культурна доктрина національної освіти як основа політичної стратегії держави // Нива знань. - Ч. I. Авторська модель управління експериментальною школою. -Дніпропетровськ, Промінь, 1999. - С. 12-17.

Фурман А.В. Методологічна модель Школи розвитку // Рідна школа. - 1994. -№6. - С. 19-25.

Фурман А.В. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення. -K.: Правда Ярославичів, 1997. - 340 с.

Фурман А.В. Психолого-педагогічна теорія навчальних проблемних ситуацій. Дис... доктора психол. наук.: 19.00.07. - K., 1994. - 449 с.

Фурман А.В., Семенюк Т.В. Школа розуміння. Програма дослідно-експериментальної роботи СШ №10 м. Бердичева на 1995-2007 роки. - Київ-Бердичів, 1996. -36 с.

Фурман А. Соціально-культурна доктрина розвитку національної освіти в Україні // Освіта. - 1998. - 11-18 березня. - С. 2.

Фурман А.В. Соціально-психологічна експертиза модульно-розвивальних занять у школі. - К.: Правда Ярославичів, 1999. - 56 с.

Фурман А. Теорія освітньої діяльності як методологічна основа реформування вищої освіти в Україні // Наукове проектування інноваційних та альтернативних систем вищої освіти: Збірка матеріалів до Всеукр. конф. -Тернопіль: Економічна думка, 2000. - С. 21-26.

Фурман А. Українська ментальність та її культурно-психологічні координати // Психологія і суспільство. - 2001 - №1. - С. 9-73.

Фурман А. Фундаментальний експеримент у школах України: алгоритм пошуку // Освіта і управління. - 1997. - Т.1, №3. -С. 39-56.

Хюбнер К. Критика научного разума. - М.: Наука, 1994. - 328 с.

Чуйко В. Чотири методології філософії науки: особливості та сфери застосування // Філософська думка. - 2000. - №1. - С. 3-26.

Школа віри. Фундаментальний експеримент у ліцеї №157 м. Києва // Освіта: Спецвипуск. - 1996. - 30 жовтня. - 16 с.

Школа здібностей. Фундаментальний експеримент у СШ 44 м. Запоріжжя / / Рідна школа: Спецвипуск. - 1996. - №8. - 80 с.

Щедровицький Г. Методологічна організація сфери психології // Психологія і суспільство. - 2000. - №2. - С. 7-24.

Щедровицкий Г.П. Философия. Методология. Наука . - М.: Шк. Культ. Полит., 1997. - 656 с.

Эльконин Д.Б. Избранные психол. труды. - М.: Педагогика, 1989. - 560 с.

Ющук В.В. Современный словарь по психологи. - Мн.: “Современное слово”, 1998. - 768 с.

Левин В.А. Психологическое моделирование образовательных сред // Психологический журнал. - 2000. - Т.21, №4. - С. 79-88.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)