ПСИХОКУЛЬТУРНА ВЗАЄМОДІЯ ЛЮДИНИ ТА ЕКОНОМІКИ

Ірина Ревасевич

Анотація


У статті проаналізовано особливості взаємодії людини та економіки у контексті психокультурного розвитку; розглянуті та аргументовані просторові (системи Вселенського простору), часові (моделі суспільних систем і типи життєустрою), власне економічні (базові чинники виробництва) і психокультурні (психологічні типи людини, архетипові елементи людського Я) характеристики економіки як цілісної - ковітальної і матеріально-духовної - соціокультурної сфери; виокремлено психодуховні елементи економічної соціосистеми (економічне мислення, економічна свідомість, економічна діяльність, економічна культура); з позицій професійного методологування (А.В. Фурман) побудовано категорійну матрицю психокультурної організації економіки, що структурно відображає об’єктивно існуючі взаємозв’язки між основними економічними категоріями.


Ключові слова


економіка як цілісна -ковітальна і матеріально-духовна - соціокультурна сфера; психокультура інноваційних соціосистем; вітакультурна парадигма; професійне методологування (A.B. Фурман); економічне мислення; економічна свідомість; економічна діяльність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Астапов К.Л. Особенности развития экономических систем в современных условиях // Вестник Московского унта. - Серия 6. Экономика. - 2005. - №4. - С. 62-69.

Буян І. Взаємодія людини та економіки як суспільна проблема // Психологія і суспільство. - 2003. - № 4. - С. 54-61.

Буян І. Основні теоретичні підходи до проблеми взаємодії людини та економіки // Психологія і суспільство. - 2004. - №1. - С. 56-61.

Буян І. Психологічні форми і чинники опосередкування взаємодії людини та економіки // Психологія і суспільство. - 2005. - №3. - С. 35-38.

Буян І. Складові взаємозалежності і взаємодії людини та економіки // Психологія і суспільство. - 2004. - № 3. - С. 75-81.

Горак Г.І. Філософія: Курс лекцій. - К.: Вілбор, 1998. -272 с.

Громов И.А., Маркевич А.Ю., Семенов В.А. Западная теоретическая социология. - СПб.: Ольга, 1996. - 286 с.

Гуменюк О. Час та особливості його перебігу в мо-дульно-розвивальному процесі // Психологія і суспільство. - 2005. - №2. - С. 94-99.

Гуменюк О.Є. Психологія впливу: Монографія. - Тернопіль: Економічна думка, 2003. - 304 с.

Донченко О. Психологія трансперсональних конст-руктів // Психологія і суспільство. - 2001. - № 3. - С.44-104.

Економіка освіти: Збірка наукових праць НДЦ “Економіка вищої освіти” НДІ Вищої освіти АПН України. - Т.1.

- Тернопіль: Економічна думка, 2001. - 285 с.

Задорожнюк Е.И. Конференция по экономической психологии // Вопросы психологии. - 2001. - № 1. - С. 154-157.

Карпенко З. Етнофункціональні передумови підприємницької діяльності в Прикарпатському регіоні // Психологія і суспільство. - 2000. - № 1. - С. 52-59.

Куриляк В. Нова економіка та інформаційне суспільство: міжособистісне обґрунтування // Психологія і суспільство. - 2002. - №1. - С. 35-65.

Ложкін Г., Спасенніков В., Комаровська В. Економічна психологія: Навчальний посібник. - К.: ВД “Професіонал”, 2004. - 304 с.

Малахов С.В. Интраэкономическая модель экономического поведения и “иллюзия прибыльности” // Психологический журнал. - 1991.- Т. 12, № 4. - С. 50-60.

Матвієнко В.Я. Соціальні технології. - К.: Українські пропілеї, 2001. - 446 с.

Модульно-розвивальна система як соціокультурна організація // Психологія і суспільство: Спецвипуск. - 2002. - № 3-4. - 292 с.

Мочерний С. Економічна культура // Економічна енциклопедія: У трьох томах. - Т.1. - К.: Вид.центр “Академія”, 2000. - С. 380-423.

Олексюк О., Олейко В. Інтелектуальний капітал -основний чинник інноваційних систем освіти // Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти: Збірка матеріалів до регіональної науково-методичної конференції (19 квітня 2002 року). - Тернопіль: Економічна думка, 2002. -С. 12-14.

Палеха Ю.І. Ключі до успіху, або Організаційна та управлінська культури. Навч. посібник. - 2-ге вид., доп. -К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. - 337 с.

Пястолов С.М., Задорожнюк И.Е. Психологический прорыв в экономической теории // Психологический журнал. - 2003. - Т. 24, № 4.- С. 29-30.

Ревасевич І. Культура та економіка, їхня взаємодія в історичному часі та вітакультурному просторі // Вітакуль-турний млин. - 2007. - Модуль 5. - С. 39-42.

Ревасевич І. Особливості взаємодії людини та економіки у представників різних культур // Психологія і суспільство. - 2005. - №3. - С. 39-52.

Ревасевич І. Психодуховні елементи економіки як соціокультурної системи // Вітакультурний млин. - 2006. -Модуль 4. - С. 35-37.

Ревасевич І. Психокультурна організація сфери економіки // Вітакультурний млин. - 2007. - Модуль 6. - С. 21-23.

Философия экономики: Учеб. пособие для высш. учеб. заведений / Отв. ред. С.В.Синяков. - К.: Альтерпрес, 2002. -384 с.

Фурман А. Категорії вітакультурної методології як ефективний засіб аналізу і розв’язання складних проблем // Інститут експериментальних систем освіти (науково-дослідний): Інформаційний бюлетень. - Випуск 4. - Тернопіль: Економічна думка, 2004. - С. 4-7.

Фурман А. Концептуально-змістові засади економіки освіти // Економіка освіти: Збірка наукових праць НДЦ “Економіка вищої освіти” НДІ Вищої освіти АПН України. - Т.1. - Тернопіль: Економічна думка, 2001. - С. 11-19.

Фурман А. Методологічне обґрунтування теорії освітньої діяльності // Економіка освіти: Збірка наукових праць НДЦ “Економіка вищої освіти” НДІ Вищої освіти АПН України. - Т.1. - Тернопіль: Економічна думка, 2001. - С. 162-173.

Фурман А. Система інноваційної освітньої діяльності модульно-розвивальної школи та її комплексна експертиза // Психологія і суспільство. - 2005. - №2. - С. 29-75.

Фурман А. Теорія освітньої діяльності як метасистема // Психологія і суспільство. - 2002. - № 3-4. - С. 20-58.

Фурман А. Типологічний підхід у системі професійного методологування // Психологія і суспільство. - 2006. - № 2. -С. 78-92.

Фурман А. Українська ментальність та її культурно-психологічні координати // Психологія і суспільство. - 2001. - № 1. - С. 9-73.

Фурман А., Ревасевич І. Програма авторського курсу “Психокультура інноваційних соціосистем” // Психологія і суспільство. - 2004. - № 4. - С. 221-235.

Фурман А.В. Ідея професійного методологування: Монографія. - Ялта-Тернопіль: Економічна думка, 2008. -С. 41-47.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності: Наук. вид. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 132 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)