СТРАТЕГІАЛЬНО-СЕМАНТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ПРИРОДИ ТА МЕХАНІЗМІВ ВІЗУАЛЬНОГО МИСЛЕННЯ

Світлана Симоненко

Анотація


Розробили стратегіально-семантичний підхід до пізнання візуально-мисленнєвої діяльності, на терені якого побудувати її структурно-функціональну модель, а також на теоретико-емпіричному рівні дослідити механізми становлення візуально-мисленнєвого образу.

Ключові слова


візуальне мислення; образ-концепт; візуально-мисленнєві стратегії; образ світу; візуальний знак; візуальний символ; наочність; стратегіально-семантичний підхід; колірний семантичний диференціал; суб’єктивний семантичний простір

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Веккер Л.М. Психика и реальность: единая теория психических процессов. - М.: Смысл, 1998. - 685 с.

Выготский Л.С. Избранные психологические произведения. - М.: Наука, 1956. - 562 с.

Зинченко В.П. Живое знание. - Самара: Изд-во Самар. гос. пед. ун-та, 1998. - Ч. 1. - 248 с.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.: Политиздат, 1977. - 304с.

Леонтьев А.Н. Психология образа // Вестник Моск. унта. - Сер. 14. Психология. - 1979. - С. 3-13.

Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Под ред. Ю.М. Забродина. - М.: Наука, 1984. -444 с.

Максименко С.Д. Основи генетичної психології: Навч. посібник. - К.:НПЦ Перспектива,1998. -220 с.

Моляко В.О. Проблема обдарованості: нові етапи психологічних досліджень та їх практичної реалізації / Актуальні проблеми психології. Обдарована особистість: пошук, розвиток, допомога (Збірник наукових праць) / За загальною редакцією С.Д.Максименка. - K:BONA MENTE, 2002. -Вип.3.(1 частина). - С .11-16.

Петренко В.Ф. Введение в экспериментальную психосемантику: исследование форм репрезентации в обыденном сознании. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983. - 176 с.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2-х т. -М.: Педагогика, 1989. - Т.1. - 488 с.

Симоненко С.М. Психологія візуального мислення: стратегіально-семантичний підхід. - Одеса: ПНЦ АПН України, 2005. - 320 с.

Смирнов С.Д. Психология образа: проблема активности психического отражения. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. -231 с.

Современная психология: справочное руководство. - М.: ИНФРА, 1999. - 688 с.

Чебикін О.Я. Теорія і методика емоційної регуляції навчальної діяльності: Навчально-методичний посібник. -Одеса: Астропринт, 1999. - 158 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)