ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРСЬКОГО СКЛАДУ ДО ПРОФЕСІЙНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Юрій Царьов

Анотація


Експериментальне вивчення ефективності підготовки офіцерів ОТР до професійно-управлінської діяльності було спрямоване на пізнання їхніх індивідуально-психологічних особливостей, які безпосередньо впливають не лише на підготовку управлінського персоналу до професійно-управлінської діяльності, а й на професійну підготовку загалом. Для цього на першому етапі дослідження нами використані спеціалізовані методики, зокрема ті, які пов’язані з оцінкою управлінських та організаторських здібностей, виявленням рівня сформованості потреби у психологічній готовності до здійснення ПУД [3], діагностикою мотиваційної структури особистості (В.Е. Мільман), визначенням стилю управління (за Ю. Пачковським) [ 4 ], ціннісних орієнтацій (М. Рокич), рівня когнітивної складності (авторська методика) та характеристик реального Я (тест “20 тверджень”).

Вдосконалення ПУД як особистісна потреба офіцера ОТР вивчалося за допомогою окремого тесту [ 3 ]. Для з’ясування рівня розвитку індивідуально-психологічних та організаторських здібностей досліджуваних використовува-
лася методика оцінки цих здібностей, запропонована лабораторією Б.О. Федоришина [ 6; 7 ]. Воднораз спрямованість особистості у системі ПУД і мотиваційні тенденції, які переважають у структурі особистості офіцерів ОТР, досліджувались методикою “Діагностика мотиваційної структури особистості” [2]. Задля виявлення рівня розвитку рефлексії й особливостей перебігу процесу цілеутворення була використана методика М. Рокича “Ціннісні орієнтації” [ 5 ]. Крім того, методика “Q-сортування” застосована для розпізнавання основних тенденцій поведінки у реальній групі [5]; анкета - для визначення рівня психологічної готовності до професійно-управлінської діяльності (розроблена у співавторстві з М.В. Савчиним), а також анкета профуспішності для офіцерів ОТР (авторський варіант). На основі цих методик проводився кількісний та якісний аналізи даних, знаходилися усереднені величини і процентні показники кожної характеристики, підраховувалися коефіцієнти кореляції Пірсона та рангової кореляції Спірмена, t-критерій Ст’юдента.


Ключові слова


професійно-управлінська діяльність; офіцери оперативно-тактичного рівня; підготовка управлінського персоналу; психологічна готовність; особистісні риси

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Закон України “Про Державну прикордонну службу” // http:// www.gpu.gov.ua/document/74147/203.04.03.doc.

Ильин Е. М. Мотивация и мотивы. - СПб.: Питер, 2000. - 512 с.

Орбан—Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Посібник. - К.: Академвидав, 2003. - 448 с.

Пачковський Ю. Ф. Соціопсихологія підприємницької діяльності і поведінки. - Львів: Новий Світ-2000. - 272 с.

Психологическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие / Ред.-сост. Райгородский Д.Я. - Самара: Бахрах, 1998. -672 с.

Орлов Ю. М., Шкуркин В. И., Орлова Л. Л. Построение теста-опросника для измерения потребностей в достижениях // Вопросы экспериментальной психологии и ее история / Отв. ред. М. М. Ну-дельман. - М., 1974. - 220 с.

Психологические тесты /Под ред. А. А. Карелина. В 2-х т. - М.: ВЛАДОС, 1999. - Т.2. - 248 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)