ТИПОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОГО МЕТОДОЛОГУВАННЯ

Анатолій Фурман

Анотація


Уперше теоретично обґрунтований типологічний підхід як логіко-методологічна система змістових та формальних вимірів професійного методологування, у форматі якої: а) проаналізовані умови зреалізування процедури типологізації як миследіяльної цілісності; б) виявлені найважливіші характеристики типологічного методу; в) відкриті широкі можливості як базових мислесхем, створених за принципом кватерності (формули “3+1” і “3+1=1”), так і універсальних ідеалізованих моделей і категорійних матриць; г) запропонована чотирискладова типологія основних історичних типів філософування; д) з’ясовано місце методологування у сфері методології як унікальної складової культури; е) висвітлена методологічна картина типологічного підходу як точного й ефективного арсеналу засобів (категорії, таксони, мислесхеми тощо) організації мислення, діяльності і професійного методологування.


Ключові слова


методологія; мислення; методологічна робота; миследіяльність (МД); системно-миследіяльнісна методологія (СМД-методологія); професійне методологування (ПМ); методологічний модуль (ММ); вітакультурна методологія (ВК-методологія); типологічний підхід; тип

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Гірняк А. Зміст, структура та оформлення розвивального підручника // Психологія і суспільство. - 2002. - №3-4. - С. 217-241.

Гуменюк О. Методологічна модель інноваційно-психологічного клімату // Психологія і суспільство. - 2005. - №4. - С. 70-83.

Гуменюк О. Методологічна план-карта дослідження інноваційного соціально-психологічного клімату // Вітакультурний млин. - 2005. - Модуль 2. - С. 12-17.

Гуменюк О.Є. Психологія впливу. - Тернопіль: Економічна думка, 2003. - 304 с.

Гуменюк О.Є. Психологія Я-концепції. - Тернопіль: Економічна думка, 2004. - 310 с.

Донченко О., Романенко Ю. Архетипи соціального життя і політика. - К.: Либідь, 2001. - 334 с.

Кант І. Критика чистого розуму: Пер. з нім. та прим. І. Бур-ковського. - К.: Юніверс, 2000. - 504 с.

М ’ясоїд П. “Паралелограм” Олексія Леонтьєва та основна проблема психології // Психологія і суспільство. - 2006. - №1. - С. 53-95.

Мединська Ю. Вітакультурна парадигма і постмодернізм // Психологія і суспільство. - 2006. - №1. - С. 47-52.

Мединська Ю. Інтегральний характер освітології // Вітакуль-турний млин. - 2006. - Модуль 3. - С. 10-12.

Тімотін А. Наукове проектування розвивальної комунікації у цілісному освітньому процесі // Психологія і суспільство. - 2002. -№3-4. - С. 105-123.

Філософський словник / За ред. В.І. Шинкарука. - К.: УРЕ, 1986. - 800 с.

Фурман А.В. Вступ до методології проблемного навчання. -К.-Донецьк: Ровесник, 1993. - 80 с.

Фурман А. Категорії вітакультурної методології як ефективний засіб аналізу і розв’язання складних проблем // Інститут експериментальних систем освіти: Інформ. бюлетень. - 2004. - Вип. 4. - С. 4-7.

Фурман А. Модульно-розвивальна організація миследіяль-ності - схема професійного методологування // Психологія і суспільство. - 2005. - №4. - С. 40-69.

Фурман А. Освітологія як синтетична наукова дисципліна: проблема завдань, об’єкта, предмета, методу // Вітакультурний млин. - 2006. - Модуль 3. - С. 4-9.

Фурман А.В. Проблемні ситуації в навчанні. - К.: Рад. школа, 1991. - 191 с.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 132 с.

Фурман А.В. Психолого-педагогічна теорія навчальних проблемних ситуацій: Автореф. дис... д-ра психол. наук: 19.00.07 / Інститут психології АПН України. - К., 1994. - 64 с.

Фурман А. Рівні та критерії методологування у професійному здійсненні науково-дослідницької діяльності // Вітакультурний млин. - 2005. Модуль 1. - С. 5-13.

Фурман А. Українська ментальність та її культурно-психологічні координати // Психологія і суспільство. - 2001. - №1. - С. 9-73.

Фурман А.В. Теорія і практика розвивального підручника. -Тернопіль: Економічна думка, 2004. - 288 с.

Щедровицький Г. Методологічна організація системно-структурних досліджень і розробок // Психологія і суспільство. - 2004. -№2. - С. 30-49.

Щедровицький Г. Схема миследіяльності - системно-структурна будова, значення і зміст // Психологія і суспільство. - 2005. - №4. - С. 29-39.

Бабайцев А.Ю. СМД-методология // Новейший философский словарь. - 3-е изд., исправл. - Мн.: Книжный Дом, 2003. - С. 923-926.

Гегель Г.В.Ф. Наука логики. - М.: Парус, 1999. - 187 с.

Гегель Г.В.Ф. Философия духа - М.: Мысль, 1977.-471с.

Гусельцева М.С. Культурно-историческая психология: от классической - к постнеклассической картине мира // Вопросы психологии. - 2003. - №1. - С. 99-115.

Гусельцева М.С. Методологические кризисы и типы рациональности в психологии //Вопросы психологии. - 2006. - №1. - С. 3-15.

Зинченко А.П. К программе рабом по теме “Схемы и механизмы схематизации в мыследеятельности” // Кентавр. - 1994. - №1. - С. 3-8.

Каган М.С. Философия культуры. - СПб.: Петрополис, 1996. - 416 с.

Кемеров В.Е. Классическое, неклассическое, постклассическое // Социальная философия: Словарь. - М.: Акад. Проект, 2003. - С. 196-205.

Кемеров В.Е. Методология // Социальная философия: Словарь. - М.: Акад. Проект, 2003. - С. 230-231.

Керимов Т.Х. Социэмы // Социальная философия: Словарь.- М.: Акад. Проект, 2003. - С. 417-418.

Керлот Х.Э. Словарь символов. - М.: REFL-book, 1994. - 608 с.

Лосев А.Ф. Миф - Число - Сущность / Сост. А.А. Тахо-Годи; общ. ред. А. А. Тахо-Годи и И.И. Маханькова. - М.: Мысль, 1994. - 919 с.

Луковенко Ю.В. Дисциплина ума // Вопросы методологии. -1994. - №3-4. - С. 156-158.

Мясоед П.А. Психология в аспекте типов научной рациональности // Вопросы психологии. - 2004. - №6. - С. 3-18.

Плотников В.И. Типологический подход // Социальная философия: Словарь. - М.: Акад. Проект, 2003. - С. 464-471.

Румянцева Т.Г. Априори // Новейший философский словарь. - 3-е изд., исправл. - Мн.: Книжный Дом, 2003. - С. 54-55.

Стёпин В.С. Культура // Вопросы философии. - 1999. - №8. - С. 61-71.

Стёпин В.С. Наука // Новейший философский словарь. - 3-е изд., исправл. - Мн.: Книжный Дом, 2003. - С. 661-663.

Стёпин В.С. Теоретическое знание: Структура, историческая эволюция. - М.: Прогресс-Традиция, 2000. - 744 с.

Философский энциклопедический словарь. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 576 с.

Шилкарский В.С. Типологический метод в истории философии (опыт обоснования). - Т.1. - 1916. - 437 с.

Щедровицкий Г.П. Избранные труды. - М.: Шк. культ. политики, 1995. - 760 с.

Юнг К.Г. Символическая жизнь. - М.: Когито-Центр, 2003. -326 с.

Yung C.G. Psychology and Alchemy (Collected Works, 12). -London, 1953. - 247 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)