МЕТОДОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ІННОВАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ

Оксана Гуменюк

Анотація


У дослідженні аналізуються загальні проблеми історії та розвитку сучасної наукової методології, висвітлюються методологічні механізми об’єднання і співорганізації знань задля побудови багатосторонньої картини об’єкта, що вивчається (за Г.П. Щедровицьким), обґрунтовується модель методологічної план-карти дослідження інноваційно-психологічного клімату модульно-розвивальної освіти, що створена на роцесу попереднього конфігурування різнобічного наукового матеріалу.


Ключові слова


методологія; методологія науки; професійне методологування; методи і засоби пізнання; системно-миследіяльнісна методологія; модель-конфігуратор; онтологія; епістемологія; реальний та ідеальний об’єкт; методологічна план-карта

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Антонюк В.И., Зотова О.И., Моченов Г.А., Шорохова Е.В. Проблема социально-психологического климата в советской социальной психологии// Социально-психологический климат коллектива: теория и методы изучения. - М.: Наука, 1980. - С. 5-25.

Бабайцев А.Ю. СМД-Методология // Новейший философский словарь: 3-е изд. - Мн.: Книжный Дом. - 2003. - С. 923-926.

Бойко В.В., Ковалев А.Г., Панферов В.Н. Социально-психологический климат коллектива и личность. - М.: Мысль, 1983. - 206 с.

Гільбух Ю.3., Дробноход М.І. Інноваційний експеримент у школі. - К.: УІПКККО, 1994. - 90 с.

Громыко Ю.В. Московская методологическая школа: социокультурные условия возникновения, идейное содержание, проблемы развития // Вопросы методологии. - 1991. - №4. - С. 21-39.

Гуменюк О. Методологічна план-карта дослідження інноваційно-психологічного клімату // Вітакультурний млин. - 2005. - Модуль 2. - С. 12-17.

Гуменюк О. Освітнє спілкування як інформаційний, діловий, психосмисловий і самосенсовий різновиди обміну // Психологія і суспільство. - 2005. - №3. - С. 78-99.

Гуменюк О. Феномен полімотивації: сутнісний зміст взаємин за модульно-розвивальної оргсистеми // Психологія і суспільство. -2001. - №1. - С. 74-123.

Гуменюк О.Є. Психологія впливу: Монографія. - Тернопіль: Економічна думка, 2003. - 304 с.

Гуменюк О.Є. Психологія Я-концепції: Навчальний посібник. - Тернопіль: Економічна думка, 2004. - 310 с.

Донченко О., Романенко Ю. Архетипи соціального життя і політика. - К.: Либідь, 2001. - 334 с.

Инновационное обучение: стратегия и практика // Материалы Первого научно-практического семинара, Сочи / Под ред. В.Я. Ляудис. - М., 1994. - 203 с.

Казмиренко В.П. Социальная психология организаций: Монография. - К.: МЗУУП, 1993. - 384 с.

Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике. Обучение на основе исследования, игр, дискуссии. - Рига, 1995. - 186 с.

Ковалев Г.А. О системе психологического воздействия // Психология воздействия (проблемы теории и практики). - М.: АПН СССР, 1989. - С. 4-43.

Кондаков И.М. Психология. Иллюстрированный словарь. -СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. - 512 с.

Костін Я.А. Система підготовки вчителів-дослідників до впровадження модульно-розвивального навчання: Наукове видання / За ред. А.В. Фурмана. - Тернопіль: Інститут ЕСО, 2005. - 62 с.

Краснухина Е.К. Дом как любовь // Ступени. - 1997. - N«10. -С. 40-49.

Лазарев В.С. О развивающихся педагогических системах // Педагогика. - 2002. - №8. - С. 13-24.

Лазарев В.С.,Мартиросян Б.П. Педагогическая инноватика: объект, предмет и основные понятия // Педагогика. - 2004. - №4. - С. 11-21.

Матіюк І.О. Інноваційні моделі навчального процесу в сучасній школі (на матеріалах різних типів навчально-освітніх закладів України): Автореф. дис... канд. педагогічних наук: 13.00.01 / Київський ун-т імені Тараса Шевченка. - К., 1999. - 22 с.

ПарыгинБ.Д. Социально-психологический климат коллектива. - Ленинград: Наука, 1981. - 192 с.

Попов Б.В. Альтернативна модель етносу та людини (кілька зауваг щодо вітацентричної парадигми) // Філософська думка. - 2001. - №4. - С. 37-54.

Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология человека: Введение в психологию субъективности. - М.: Школа-Пресс, 1995. - 384 с.

Социологический справочник / Под общей ред. В.И. Волови-ча. - К.: Политиздат Украины, 1990. - 382 с.

Философия культуры. Дом. // Ступени. - 1997. - №10.

Філософський словник / За ред. В.І. Шинкарука. - К.: Українська радянська енциклопедія. - 1986. - 798 с.

Фурман А. Рівні та критерії методологування у професійному здійсненні науково-дослідної діяльності // Вітакультурний млин. -2005. - Модуль 1. - С. 5-13.

Фурман А. Розширення сфери професійної психологічної роботи: соціокультурний підхід // Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти: Зб.мат.до регіон.наук.-м.конф. (19 квітня 2002 р.). - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - С. 48-51.

а. Фурман А. Система інноваційної освітньої діяльності мо-дульно-розвивальної школи та її комплексна експертиза // Психологія і суспільство. - 2005. - №2. - С. 29-75.

Фурман А. Теорія освітньої діяльності як метасистема // Психологія і суспільство. - 2001. - №3. - С. 105-144; 2002. - №3^. - С. 20-58.

Фурман А.В. Вітакультурне обґрунтування практичної психології // Практична психологія і соціальна робота. - 2003. - №4. - С. 9-13.

Фурман А.В. Методологія наукових досліджень: Модульно-роз-вивальний підручник. - Тернопіль: Економічна думка, 2005. - 40 с.

Фурман А.В. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення. - К.: Правда Ярославичів, 1997. - 340 с.

Шуст Н.Б. Інноваційна діяльність молоді. - Вінниця: ВДМУ, 2001. - 223 с.

Щедровицкий Г.П. Избранные труды. - М.: Шк. культ. политики, 1995. - 760 с.

Щедровицький Г. Схема миследіяльності - системно-структурна будова, значення і зміст // Психологія і суспільство. - 2005. - №4. - С. 50-61.

Юсуфбекова Н.Р. Общие основы педагогической инноватики: опыт разработки инновационных процессов в образовании. - М.: Педагогика, 1991. - 192 с.

Яковенко В.Б. Введение в инновационные технологии. - 2-е изд. - К.: Изд-во Европейского ун-та, 2002. - 134 с.

Ясвин В.А. Экспертиза школьной образовательной среды. -М.: Сентябрь, 2000. - 128 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)