СУТНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ

Микола Кубаєвський

Анотація


Стаття містить чотири розділи, у котрих теоретично обґрунтовані концептуально-методологічні засновки дослідження національної ідеї, проаналізований ціннісний підхід до її пізнання, охарактеризовані етнічні та політичні стратегії її реалізації, показані глибинні психоемоційні орієнтації етносів і націй та окреслений понятійно-категоріальний інструментарій дослідження народознавчої проблематики.


Ключові слова


архетип; менталітет; нація; національна ідея; національний дух; національна самосвідомість; базові національні цінності; лінійно-детерміністичний підхід; нелінійно-холономний підхід; соцієтальна психіка; психокультура; паттерн; фрактал

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Абушенко В. Л. Аксиология // Новейший философский словарь: 3-е изд., испр. - Мн.: Книжный Дом, 2003. - 1280 с.

Абушенко В. Л., Кащук Н. Л. Концепт // Новейший философский словарь: 3-е изд., испр. - Мн.: Книжный Дом, 2003. - 1280 с.

Апанович В. Г. Козацтво: ментальність українського народу // Сучасність. - 1995. - № 9. - С. 104-108.

Бердяєв М. Національність і людство // Сучасність. - 1993. -№ 1. - С. 154-157.

Братасюк М. Історична доля та дух етносу // Культурне відродження в Україні: - Тернопіль: Джура, 1993. - 220 с.

Ващенко Г. Виховний ідеал. Підручник для педагогів, вихов-ників, молоді і батьків. - Т. І. Третє видання. - Полтава: Ред. газ. “Полтавський вісник”, 1994. - 192 с.

Вовк Хв. Студії з української етнографії та антропології. - К.: Мистецтво, 1995. - 336 с.

Грабовська С., Грабовський С. Екологічна ідея як націотворча потуга // Розбудова держави. - 1997. - № 3. - С. 18-22.

Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. - К.,

- 240 с.

Грушевський М. Історія української літератури: В 6 т. 9 кн. -Т. 1 - К.: Либідь, 1993. - 392 с.

Дембіцький Д. Дмитро Донцов та українська національна ідея // Українсько-історична біографістика: забуте і невідоме / За ред. проф. М.М. Алексієвця. - Ч. 1. - Тернопіль: Лілея, 2005. - 352 с.

Донченко О. Психологія трансперсональних конструктів // Психологія і суспільство. - 2001. - № 3. - С. 44-104.

Донцов Д. Націоналізм. - Лондон, 1966. - 508 с.

Життя етносу: соціокультурні нариси / Б. Попов, В. Ігнатов, М. Степко та ін. - К.: Либідь, 1997. - 240 с.

Жулинський М. Україна: формування духовної незалежності // Сучасність. - 1995. - № 5. - С. 90-99.

Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст. - К.: Основа, 1993. - 126 с.

Історія філософії України. Хрестоматія. - К., 1993. - 559 с.

Костомаров М. Книги буття українського народу / Кирило-Ме-фодіївське товариство: у 3 т. - К.: Наук. думка, 1990. - Т. 1. - С. 544.

Кубаєвський М. Роль української національної ідеї у процесі єднання національно-державницьких сил // Сучасні політичні процеси в Україні й проблеми єдності національно-державницьких сил. -Тернопіль: Джура, 2000. - С. 39-48.

Кубаєвський М. Аксіологічний вимір української національної ідеї // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Г натюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. М.М. Алексієвця. - Вип. 1. - Тернопіль: ТДПУ, 2004. - С. 182-190.

Лазарук А. Цінності людини у науково-психологічному осмисленні // Психологія і суспільство. - 2003. - № 2. - С. 19-37.

Липинський В. Листи до братів хліборобів. - Відень, 1926. -580 с.

Лук М. Національна ідея в духовній культурі України середини ХІХ - початку ХХ століття (філософський аналіз) // Філософська і соціологічна думка. - 1995. - № 1-2. - С. 245-252.

Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. - К.: Обереги, 1992. - 80 с.

Мединська Ю. Колективне несвідоме як глибинна детермінанта етнічного менталітету // Психологія і суспільство. - 2004. -№ 2. - С. 50-117.

Нариси з історії української ідеї / За ред. В. Солдатенка. - К., 1996. - 368 с.

Нельга О. Теорія етносу. Курс лекцій. - К.: Тандем, 1997. -368 с.

Парсонс Т. О структуре социального действия. - М.: Академический Проект, 2000. - 880 с.

Пашук А. Проблема “истинного человъка” у філософській концепції Григорія Сковороди / Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка. - Т. ССХХІІ. Праці історико-філософської секції. - Львів: Видавництво НТШ у Львові, 1991. - С. 181-200.

Попов Б. Альтернативна модель етносу та людини // Філософська думка. - 2001. - № 4. - С. 37-54.

Ребет Л. Теорія нації. - Мюнхен: Сучасна Україна, 1955. - 160 с.

Тимошенко О. Національна ідея як філософсько-культурна парадигма духовного відродження України // Філософська думка. -1999. - № 1-2. - С. 101-118.

Степко М. Буття етносу: витоки, сучасність, перспективи (філософсько-методологічний аналіз) - К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998. - 251 с.

Феномен нації : основи життєдіяльності / За ред. Б.В. Попова. - К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998. - С. 264.

5. Философській лексиконъ. - Том первый. - Санкт-Петербургъ, 1859. - 536 с.

Фурман А. Психокультура української ментальності: Наукове видання. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 132 с.

Фурман А. Теорія освітньої діяльності як метасистема // Психологія і суспільство. - 2002. - № 3-4. - С. 20-58.

Щедровицький Г. Методологічна організація системно-структурного дослідження // Психологія і суспільство. - 2004. - № 2. - С. 30-49.

Юнг К. Либидо, его метаморфозы и символы / Под общ. ред. Белкина А. И., Решетникова М. М. - СПб.: Восточноевропейский институт психоанализа, 1994. - 416 с.

Яременко В. Український комплекс “Хама та Яфета” та сучасне державотворення // Сучасність. - 1993. - № 12. - С. 83-89.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)