ОБ'ЄКТНІ ВІДНОШЕННЯ ТА ЇХ ГЛИБИННО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ

Тамара Яценко, Богдана Іваненко, Сергій Харенко

Анотація


Висвітлюються взаємовідношення між вагомими психологічними категоріями - об’єктом і суб’єктом, презентується огляд наукових праць, які присвячені дослідженню категорій об’-єктності і суб’єктності, об’єктних відношень, обґрунтовується сутність глибинної детермінації цих відношень та розглядаються основні порушення у їх формуванні й розвитку, а також наслідки, які мають вияв у сфері спілкування.


Ключові слова


об’єкт; суб’єкт; об’єктне відношення; агресія; лібідні та мортідні потяги; амбівалентні почуття; захисні механізми психіки; внутрішня суперечливість психіки; ідентифікація; проекція; інтроекція; заміщення

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. - М.: Прогресс, 1995. - 296 с.

Гуменюк О. Є. Психологія впливу: Монографія. -Тернопіль: Економічна думка, 2003. - 304 с.

Кляйн М. Развитие в психоанализе. - М.: Академический Проспект, 2001. - 510 с.

Кернберг О. Агрессия при расстройствах личности и перверсиях. - М.: Класс, 1998. - 285 с.

Лейбин В. М. Словарь-справочник по психоанализу. -СПб.: Питер, 2001. - 688 с.

Психоанализ. Популярная энциклопедия / Сост., научн. ред. П. С. Гуревич. - М.: Олимп; АСТ, 1998. - 592 с.

Рибалка В. В. Методологічні питання наукової психології (Досвід особистісно-центрованої систематизації категоріально-поняттєвого апарату): Навчально-методичний посібник. - К.: Ніка-Центр, 2003. - 204 с.

Салливан Г. С. Интерперсональная терапия в психиатрии. - М., СПб., 1999.

Солод К. В. Разлука с матерью на первом году жизни: влияние на объектные отношения у детей // Московский психотерапевтический журнал. - 2000. - № 4, октябрь -декабрь. - С. 70-94.

Татенко В. А. Психология в субъективном измерении: Монография. - К.: Просвіта, 1996. - 404 с.

Усков А. Ф. Извращенность: проблема личности и общества // Московский психотерапевтический журнал. -2000. - № 4, октябрь - декабрь. - С. 55-69.

Философский энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия, 1983. - С. 215-237.

Яценко Т. С., Мелоян А. Е., Іваненко Б. Б., Горобець Т. В. Психоаналіз об’єктних відношень суб’єкта в контексті проблеми агресії // Проблеми загальної та педагогічної психології. Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - К., 2004. - Т.6. - Вип.1. - С. 377-385.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)