ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДИНИ ТА ЕКОНОМІКИ У ПРЕДСТАВНИКІВ РІЗНИХ КУЛЬТУР

Ірина Ревасевич

Анотація


У статті подано короткий огляд основних концептуальних аспектів економіки як культурної сфери життєдіяльності, проаналізовано особливості взаємодії людини та економіки у кроскультурному форматі, розглянуто класифікацію етичних типів суб’єктів економічної взаємодії у діловому просторі та описано їх психологічні портрети; обґрунтовується зв’язок культури з виробничими цінностями, котрому притаманні такі психокультурні параметри: дистанція влади, уникнення невизначеності, індивідуалізм-колективізм, маску-лінність-фемінність.


Ключові слова


індивід; суб’єкт; особистість; економіка; культура; психокультура; кроскультурний підхід; “рак”; “риба”; “акула”; “дельфін”; дистанція влади; уникнення невизначеності; індивідуалізм-колективізм; маску-лінність-фемінність; цінності; норми; соціальна взаємо

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Андерсон Р., Шихирев П. “Акулы” и “дельфины” (психология и этика российско-американского делового партнерства). - М.: Дело ЛТД, 1994. - 208 с.

Буян І. Взаємодія людини та економіки як суспільна проблема // Психологія і суспільство. - 2003. - № 4. - С. 54—61.

Буян І. Основні теоретичні підходи до проблеми взаємодії людини та економіки // Психологія і суспільство. -

- № 1. - С. 56-62.

Буян І. Складові взаємозалежності і взаємодії людини та економіки // Психологія і суспільство. - 2004. - № 3. - С. 75-81.

Гіл, Чарлз В. Л. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ. А. Олійник, Р.Ткачук. - К.: Основи, 2001. - 85б с.

Гуменюк О. Є. Модульно-розвивальна система як об’єкт соціально-психологічного аналізу. Дис. ...канд. психол. наук. - К.,1999. - Київський університет імені Тараса Шевченка: 19.00.05. - 185 с.

Гуменюк О. Є. Психологія впливу. - Тернопіль: Економічна думка, 2003. - 304 с.

Донченко О. Психологія трансперсональних конст-руктів // Психологія і суспільство. - 2001. - № 3. - С. 44-104.

ЗадорожнюкЕ.И. Конференция по экономической психологии // Вопросы психологии. - 2001. - № 1. - С. 154-157.

а. Карпенко З. Етнофункціональні передумови підприємницької діяльності в Прикарпатському регіоні // Психологія і суспільство. - 2000. - № 1. - С. 52-59.

Киричук О. В. Проблеми психології педагогічної взаємодії // Психологія. - К.: Освіта. - 1991. - Вип. 37. - С. 3-12.

Кондаков В. М. Логический словарь-справочник. - 2-е изд. - М.: Наука, 1976. - 720 с.

Майєр Дж., Олесневич Д. Міжнародне середовище бізнесу: Конкуренція та регулювання у глобальній економіці / Пер. з англ. - К.: Либідь, 2002. - 703 с.

Малахов С. В. Интраэкономическая модель экономического поведения и “илюзия прибыльности” // Психологический журнал. - 1991.- Т. 12, № 4. - С. 50-60.

Малахов С. В. “Экономический человек” и рациональность экономической деятельности (обзор зарубежных исследований) // Психологический журнал. - 1990. - Т. 11, № 6.- С. 38-46.

Мацумото Д. Психология и культура. - СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. - 416 с.

Мочерний С. Економічна культура // Економічна енциклопедія: У трьох томах. - Т.1. - К.: Вид. центр “Академія”, 2000. - С. 422-423.

Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран: Учебник. - 2-е изд. - СПб.:Изд-во Михайлова В. А., 2001. - 492 с.

Психология. Учебник для экономических вузов / Под общ. ред. В.Н. Дружинина. - СПб.: Питер, 2000. - 672 с.

Психология и культура / Под ред. Д. Мацумото. -СПб.: Питер, 2003. - 718 с.

Пястолов С. М., ЗадорожнюкИ.Е. Психологический прорыв в экономической теории // Психологический журнал. - 2003. - Т. 24, № 4.- С. 29-30.

Сірка А. Як провадити бізнес з американцями і канадцями: що необхідно знати, щоб мати успіх у світі міжнародного бізнесу. - К.: Кобза, 1994. - 360 с.

Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Антропологический принцип в психологии развития // Вопросы психологии. -1998. - № 6. - С. 3-17.

Философия экономики: Учеб. пособие для высш. учеб. заведений / Отв. ред. С.В. Синяков. - К.: Альтерпрес,

- 384 с.

Фурман А. Концептуально-змістові засади економіки освіти // Економіка освіти: Збірка наукових праць НДЦ “Економіка вищої освіти” НДІ вищої освіти АПН України. - Т1. -Тернопіль: Економічна думка, 2001. - С. 11-19.

Фурман А. В. Психокультура української ментальності. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 132 с.

Фурман А. Українська ментальність та її культурно-психологічні координати // Психологія і суспільство. - 2001.

- № 1. - С. 9-73.

Фурман А., Ревасевич І. Програма авторського курсу “Психокультура інноваційних соціосистем” // Психологія і суспільство. - 2004. - № 4. - С. 221-235.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)