ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАСАД РАЦЮГУМАНІСТИЧНОГО ПІДХОДУ В МЕТОДОЛОГІЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ

Георгій Балл

Анотація


Попри те, що вимоги гуманістичності та раціоналістичності щодо психологічної науки є начебто очевидними, протиставлення гуманізму і раціоналізму, зокрема у цій сфері, стає дедалі поширенішим. Розглядаються аргументи, якими гуманістично налаштовані психологи схильні обгрунтовувати своє скептичне ставлення до раціоналізму, і демонструється непереконливість цих аргументів. Водночас констатується, що сумніви у можливості поєднання у психологічній науці раціоналізму і гуманізму віддзеркалюють реальні суперечності, притаманні людському буттю та його науковому пізнанню. Описується одне з широких тлумачень категорій значення і смислу, перспективне, на думку автора, як засіб теоретичного узасаднення раціо-гуманістичного підходу. Розкриваються провідні нормативні смисли різних видів духовної діяльності. Зокрема, провідний нормативний смисл науково-пізнавальної діяльності характеризується як здобуття раціонально підтверджуваної істини про досліджувані об’єкти. Показано, що цей смисл виступає дещо по-різному залежно від спрямованості наукового пошуку (яка є різною у фундаментальних і у прикладних дослідженнях), а також від специфіки об’єктів, що досліджуються, особливо виразній у сфері психології. Обгрунтовується необхідність поширення принципу діалогу (основоположного для сучасної гуманістичної свідомості та практики) на взаємодію психологічної науки із суміжними дисциплінами, а також методологічних парадигм і теоретичних концепцій всередині психології.


Ключові слова


методологія психологічної науки; раціоналізм; гуманізм; раціогуманістичний підхід; значення; смисл; діалог

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Балл Г. О. Проблема ієрархічності систем соціокультурних норм : педагогічні та соціальні аспекти // Психологічні аспекти гуманізації освіти : Кн. для вчителя. - К.-Рівне, 1996.

Балл Г. Проблема додержання вимог наукової культури в дослідженнях гуманістично зорієнтованих освітніх процесів // Освіта і управління. - 1998. - № 3.

Балл Г. Парадигма діалогу і проблема прилучення до наукової культури // Професійна освіта: педагогіка і психологія: Українсько-польський щорічник. І. - Ченстохова - Київ, 1999.

Балл Г., Волинець А. Проблема гуманізації суспільних відносин і парадигма діалогу // Діалог культур: Україна у світовому контексті : Матер. перших між-народ. філософ.-культуролог. читань. - Львів, 1996.

Горський В. С. На перетині культур (апологія толерантності) // Права людини в Україні. - Вип. 14. - К.; Харків, 1995.

Максименко С. Д. Г. С. Костюк і генетична психологія // Практична психологія і соціальна робота. - 1999. - № 8.

Роменець В. А. Вчинок і світ людини / / Основи психології / За заг. ред. О. В. Киричука, В. А.Роменця. - К., 1999.

Роменець В. А. Природа вчинку та вчинковий характер методів психології. Адекватність предмета і методу // Основи психології / За заг. ред. О.В.Киричука, В. А. Роменця. - К., 1999.

Алексеев В. М. Наука о Востоке. - М., 1982.

Балл Г. А. Система понятий для описания объектов приложения интеллекта // Кибернетика. - 1979. - № 2.

Балл Г. [Письмо в редакцию] // Знание - сила. - 1982. - № 10.

Балл Г. А. Психологическое содержание личностной свободы : сущность и составляющие // Психол. журн. - 1997. - № 5.

Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. - М., 1979.

Бернштейн Н. А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности. - М., 1966.

Братусь Б. С. Образ человека в гуманитарной, нравственной и христианской психологии // Психология с человеческим лицом / Под ред. Д. А. Леонтьева, В. Г. Щур. - М., 1997.

Братусь Б. С. Деятельность и вершинные уровни опосредствования // Психол. журн. - 1999. - № 4.

Братченко С. Л. Введение в гуманитарную экспертизу образования (психологические аспекты). - М., 1999.

Бродский Б. Е. Категория истины в контексте современного структурализма // Обществ. науки и современность. - 1998. - № 4.

Брушлинский А. В. Гуманистичность психологической науки // Психол. журн. - 2000. - № 3.

Веккер Л. М. Психические процессы. - Т. 1. - Л., 1974.

Воловикова М. И. Мастер психологии (штрихи к портрету К.В.Бардина) // Психол. журн. - 2000. - № 2.

Давыдов В. В. Новый подход к пониманию структуры и содержания деятельности // Психол. журн. - 1998. - № 6.

Донченко Е.А. Социетальная психика. - К., 1994.

Дорфман Л. Я. Детерминированность и свобода человека // Психология с человеческим лицом / Под ред. Д. А. Леонтьева, В. Г. Щур. - М., 1997.

Зинченко В. П. Проблемы психологии развития (читая О.Мандельштама) // Вопр. психологии. - 1992. - № 5-6.

Знаков В. В. Духовность человека в зеркале психологического знания и религиозной веры // Вопр. психологии. - 1998. - № 3.

Знаков В. В. Понимание как проблема психологии человеческого бытия // Психол. журн. - 2000. - № 2.

Интервью с А. Б. Орловым // Влияние современной американской психологии на практическую психологию в России. - М., 1998.

Интервью с Е. Т. Соколовой // Влияние современной американской психологии на практическую психологию в России. - М., 1998.

Ионов И. Н. Парадоксы российской цивилизации (По следам одной научной дискуссии) // Обществ. науки и современность. - 1999. - № 5.

Исторические типы рациональности. - Т. 1. - М., 1995; Т. 2. - М., 1996.

Калмыкова Е. С., Кэхеле X. Психотерапия за рубежом : история и современное состояние (краткий обзор) // Психол. журн. - 2000. - № 2.

Козловски П. Культура постмодерна. - М., 1997.

Кондаков И. В. Пушкин как феномен русской культуры (заметки после юбилея) // Обществ. науки и современность. - 1999. - № 6.

Костюк Е. С., Балл Е. А. Категория задачи и ее значение для психолого-педагогических исследований // Вопр. психологии. - 1977. - № 3.

Крылов В. Ю. Психосинергетика как возможная новая парадигма психологической науки // Психол. журн. - 1998. - № 3.

Кун Т. Структура научных революций.- М., 1975.

Лекторский В. А. Рациональность, критицизм и принципы либерализма (взаимосвязь социальной философии и эпистемологии Поппера) // Вопр. философии. - 1995. - № 10.

Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. - М., 1959.

Леонтьев Д. А. Психология смысла. -М., 1999.

Лобок А. М. Антропология мифа. -Екатеринбург, 1997.

Мамардашвили М. К. Классический и неклассический идеалы рациональности. -Тбилиси, 1984.

Маслоу А. Психология бытия. - М.; К., 1997.

Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. - М., 1999.

Назаретян А. П. Интеллект во Вселенной. - М., 1991.

Наумова Н. Ф. Человек рационален? // Знание - сила. - 1981. - № 10.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)