Освітологія як полідисциплінарний напрям: фундаменталії і методологеми

Анатолій Васильович Фурман

Анотація


На тлі методологічного визначення еталонного набору епістем будь-якого повноцінного наукового предмета формулюються ідеї і завдання, об’єкт і предмет  о с в і т о- л о г і ї  як нової поліпредметної наукової дисципліни, а також наводяться дослідні та експериментальні факти, аргументується основний її  м е т о д – вітакультурного обґрунтування. Доводиться, що інноваційна освітологія модульно-розвивального змісту в наукових працях автора у 2003-2006 роках вперше досліджує у взаємодоповненні і повноті видимий освітній метапроцес, або так звану формальну освіту, та невидимий, проте доконче дійсний і тотально впливовий, тобто неформальну освіту, котра є визначальною у психокультурному розвитку і позитивній самореалізації людини упродовж життя. Водночас висвітлюються результати структурно-параметричного синтезу та порівняльного аналізу вітчизняних і зарубіжних підходів до створення цілісного вчення про освіту. В цьому теоретичному аспекті-усистемненні піддані методологічному рефлексуванню сутнісні відмінності наявних у широкому обігу дефініцій «освітологія», «едукологія», «освітознавство» та порівняльному зіставленню об’єкти, предмети, основні тематизми й узмістовлення у відповідних напрацюваннях українських і світових дослідників. Крім того, осмисленому критичному опрацюванню підлягли дві найвідоміші в Україні теоретичні системи освітології – В.О. Огнев’юка і наукових співробітників однойменної лабораторії та А.В. Фурмана і представників його наукової школи. В результаті доведено, що друга система є більш методологічно виваженою та обґрунтованою, теоретично поліпредметною і мультидисциплінарною. На підтвердження цього аргументується винятково унікальна і дієва авторська конструкція метаметодологічної оптики, а саме складносистемне поєднання чотирьох раніше створених моделей-конфігураторів: а) теорії освітньої діяльності, б) вітакультурної методології, в) інноваційної моделі-оргтехнології модульно-розвивальної освіти, г) фундаментального соціально-психологічного експерименту із заміни традиційної освітньої практики на інтегрально новаційну, що в кожному окремому випадку поєднують і синтезують різнопредметні раціогуманітарні знання про національну освіту як досліджуваний складнорозвитковий об’єкт. У підсумку всіх цих інтелектуально-особистісних зусиль та уреальнення ситуаційного, мотиваційного, діяльного і післядіяльного періодів мислевчинення автором в 2005 році вперше створена методологічна план-карта більш складної теоретичної системи – о с в і т о л о г і ї  як синтетичної наукової дисципліни. Вона являє собою особливе модульно-схематичне зображення об’єкта поліпредметного вивчення, а саме вітакультурного простору суспільства у єдності його двох сфер – видимого та невидимого освітнього процесу, а воднораз й певний, здебільшого інтегральний і багатопараметричний, предмет нового наукового напрямку чи нової наукової дисципліни зі своїми окремішніми ідеями і принципами, категоріями і закономірностями, концептами і методами його побудови, функціонування, розвитку. Аргументовані евристичні можливості запропонованої план-карти як ефективного методологічного засобу проблемно-модульної миследіяльності, що дає змогу організувати міждисциплінарне дослідження у вітакультурному напрямку за чітко узгодженою програмою наукової школи.


Ключові слова


мультидисциплінарне дослідження; освітній простір; національна освіта; українізація сфери освіти; освітологія; метасистемна організованість

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Furman, A.V. & Furman, O.I. & Shandruk, S.K. & Co (Eds.). (2019). Vitakulturna metodolohiia: antolohiia. Do 25-richchia naukovoi shkoly profesora A.V. Furmana [Viticultural methodology: an anthology. To the 25th anniversary of professor A.V. Furman's Scientific School]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Medynska, Yu. (2006). Vitakulturna paradyhma I postmodernism [Viticultural paradigm and postmodernism]. Psykholohiya i suspilstvo- Pstchology and society, 1, 46-52 [in Ukrainian].

Medynska, Yu. (2006). Intehratyvnyy kharakter osvitolohiyi [Integrative character of education]. Vitakulturnyi mlyn - Viticultural mill, modul 3, 10-12 [in Ukrainian].

Furman, A.V. & Furman, O.I. & Shandruk, S.K. & Co (2019). Metodolohiia i psykholohiia humanitarnoho piznannia. Do 25-richchia naukovoi shkoly profesora A. V. Furmana [Methodology and psychology of humanitarian cognition. To the 25th anniversary of professor A. V. Furman's scientific school]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A.V. (head editor) (2002). Modulno-rozvyvalna systema yak sotsiokul'turni orhanizatsiya [Modular and developmental system as socio-cultural organization]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 3-4, 12-92 [in Ukrainian].

Nadvynychna, T.L. (2006). Rol' nauk'ovoy' shkoly u stanovlenni, osvitolohiyi. [The role of the scientific school in the making viticultural of education.] Vitakulturnyi mlyn - Viticultural mill, modul 3, 13-16 [in Ukrainian].

Ohnev'uk, V.O.(red.) (2012). Osvitolohiia: vytok'y novoho naukovoho napryamu, [Of education: the origins of the new scientific direction]. Kyiv, 336 p. [in Ukrainian].

Ohnev'uk, V.O., Sysoeva, S.O. (2013). Osvitolohiia: k'hrestomatiya [ of education: reader ]. Kviv, 728p. [in Ukrainian].

Revasevytch, I.S. (2014). Metodolohitchna reflexsiya sk'ladnykiv osvitolohii yak' integralnoho naukovoho napriamy. [Methodological Reflection Components of Osvitolohiya as Integral Scientific Direction]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 3, 57-67 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.33573/ujoh2014.04.057

Furman, A.V. (Ed.). (2015). Systema suchasnykh metodolohii: khrestomatiia u 4-kh tomakh [The system of modern methodologies: a textbook in 4 volumes]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2022). Arhitektonika teoriyi diyal'nosty: reflecsivno-vchunkoviyi scenariyi metametodolohuvannia [Architectonics of activity theory: reflexive-deed scenario of metamethodologization]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 1, 7-94 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2022.01.007

Furman, A.V. (2006). Vstup do teorii osvitnoi diialnosti [Introduction to the theory of educational activity]. Ternopil: Instytut ESO [in Ukrainian].

Furman, A. (gol. red.) (2000-2022). Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 1-86 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2016). Ideia i zmist profesiinoho metodolohuvannia [The idea and content of professional methodology]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2020). Katehoriina matrytsia teoretychnoi psykholohii [Categorical matrix of theoretical psychology]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 2, 13-51 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2020.02.013

Furman, A.V. (2018). Metateoretychna mozaika zhyttia svidomosti [Metatheoretical mosaic of the life of consciousness]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 34, 13-50 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2018.03.013

Furman, A.V. (2022). Metodolohitchna optyka yak instrument myslevtchunenia [Methodological optics as a thought -activity tool]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 2, 6-48 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2022.02.006

Furman, A.V. (2006). Metodolohitchna plan-karta osvitolohii yak systetytchnoyi naukovoyi dystsypliny [Methodological map plan of education as synthetic scientific discipline]. Vitakulturnyi mlyn - Viticultural mill, modul 4, 4-18 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2005). Modulno-rozvyvalna orhanizatsiia myslediialnosti - skhema profesiinoho metodolohuvannia [Modular and developmental organization of thinking - a scheme of professional methodology]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 4, 40-69 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2017). Modulno-rozvyvalnyi orhprostir metodolohuvannia: arhumenty rozshyrennia [Modular-developmental organizational space of methodology: arguments of expansion]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 1, 34-49 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2017.01.034

Furman, A.V. (1997). Modulno-rozvyvalne navchannia: pryntsypy, umovy, zabezpechennia [Modular and developmental education: principles, conditions, provision]. Kyiv: Pravda Iaroslavychiv [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2006). Osvitolohiia yak suntetutchna naukova dystchuplina : problema zavdan' ob'yek'ty, predmeta, metodu. [Of education as synthetic scientific discipline: task problem, objects of the subject of the method]. Vitak'ulturnyi mlyn - Viticultural mill, modul 4, 4-9 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2003). Postannya osvitolohii, abo pokhid za horyzont vidomoho [Appearance of education, of hike for horizon of the known]. Psyholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 4, 5-9 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2011). Psykhokultura ukrainskoi mentalnosti [Psychoculture of the Ukrainian mentality]. Ternopil: Ekonomichna dumka [in Ukrainian].

Furman A.V. (2001-2002). Teoriia osvitn'oi diyal'nosti yak' metasystema [Theory education activity as a metasystem]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 3, 105-144; 3-4, 20-58 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2006). Typolohichnyi pidkhid u systemi profesiinoho metodolohuvannia [Typological approach in the system of professional methodology]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 2, 78-92 [in Ukrainian].

Furman (Humeniuk), O.I. (2005). Metodolohichna model innovatsiino-psyk'holohichnoho k'limatu [ Methodological model innovation -psychological climate]. Psykholohiya osobystostii - Personality psychology 4, 70-83 [in Ukrainian].

Furman (Gumenyuk), O.I. (2012). Metodologiya piznannya osvitnogo vchynku v konteksti innovacijno-psychologichnogo klimatu. [Methology cognition of educational act in the context innovation and psycholohi climate]. Psychologia i suspilstvo - Psychology and society, 1, 47-48 [in Ukrainian].

Furman (Humeniuk), O.I. (1998). Modulno-rozvyvalna systema: model psykholohichnoho zrostannia vchytelia i uchnia [Modular development system: a model of psychological growth of teacher and student]. Osvita i upravlinnia - Management and education. Vol. 2. Issue 2, 75-81 [in Ukrainian]

Furman (Humeniuk), O.Y. (2008). Teoriia i metodolohiia innovatsiino-psykholohichnoho klimatu zahalnoosvitnoho zakladu [Theory and methodology of innovation-psychological climate of secondary school]. Yalta-Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky [in Ukrainian].

Furman, O.I. (2015). Psykholohichni parametry innovatsiino-psykholohichnoho klimatu zahalnoosvitnoho zakladu [Psykhological parameters of the innovation-psychological climate of a secondary school]. Odesa [in Ukrainian].

Shchedrovitsky, G.P. (2022). Zasadnuchi yiavlennia ta katehorijni zasoby teorii diial'nosti [Basic ideas and categorical means of activity theory]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 1, 95-26 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2022.01.095

Shchedrovitsky, G.P. (2004). Metodolohichna orhanizatsiia systemno-strukturnyh doslidzhen' i rozrobok [Methodological organization systemno-strukturnyh research and development]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 2, 30-49 [in Ukrainian]

Shchedrovitsky, G.P. (2015). Syntez znan: problemy i metody [Synthesis of knowledge: problems and methods]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 2, 61-83 [in Ukrainian].

Yakovenko, Yu.I. (2022). Metodolohichna travma v sotsiohumanitarnykh naukakh [Methodological trauma in the cocio-humanitarian sciences]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 1, 127-148 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2022.01.127
DOI: https://doi.org/10.35774/pis2023.01.036

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)