ВПЛИВ КРИЗОВИХ І СТАБІЛЬНИХ ПЕРІОДІВ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ НА ПРОЦЕС ЇЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ У СУСПІЛЬСТВІ

Лідія Орбан-Лембрик

Анотація


Здійснюється аналіз соціально-психологічного змісту кризових і стабільних періодів життя особи у суспільному контексті, виокремлюються передумови і чинники, що впливають на процес соціалізації особистості.


Ключові слова


соціалізація індивіда; зрілість особистості; життєвий шлях особи; криза; стабільність-нестабільність; спосіб життя; періодизація психічного розвитку; періодизація соціального розвитку; позитивна ідентичність; негативна ідентичність; життєвий цикл етносу

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Агеев B.C., Солодникова И.В. Эффект внутригруппового фаворитизма в лабораторных и естественных условиях // Вестник Московского университета. Сер. Психология. - 1984. - №4.

Выготский Л.С. Кризис семи лет // Собрание сочинений в 6-ти томах. - М.: Педагогика, 1984. - Т. 4. - С. 243-268.

Гаулд Г., Левинсон Д., Вейлант Д. Ступени жизни // Наука и жизнь. - 1977. - № 2. - С. 135-136.

Годфруа Ж. Что такое психология: В 2-х т. - Т.2. - М.: Мир, 1992. - 376 с.

Там само.

Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. - М., 1990. - 327 с.

Милтс А.А. Гармония и дисгармония личности: Филос.-этич. очерк. Пер. с латыш. - М.: Политиздат, 1990. - 220 с.

Немов P.C. Психология. В 3-х кн. -М.: ВЛАДОС; Кн. 1. - Общие основы психологии, 2000. - 688 с.; Кн. 2. -Психология образования, 2000. - 608 с.

Там само.

Поршнев Б.Ф. О начале исторической истории. - М.: Мысль, 1974. - 487 с.

Психологія життєвої кризи /Відп. ред. Т.М. Титаренко. - К., 1998. - 254 с.

Социальная психология /Под ред. А.В. Петровского. - М.: Просвещение, 1987. - 224 с.

Социальная психология / Под ред. А.Н. Сухова, А.А. Деркача. - М.: Академия, 2001. - 600 с.

Соціологія : Підручник / За ред. В.П. Андрущенка, М.І. Горлача. - Харків-Київ, 1998. - 621 с.

Томан І. Як удосконалювати самого себе: Пер. з чес. - К.: Політвидав України, 1998. - 318 с.

Шихи Г. Возрастные кризисы. Ступени личностного роста. - СПб., 1999. - 325 с.

Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени // Психология возрастных кризисов. Хрестоматия. - Мн., 2000.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)