Історія журналу

 


"ПСИХОЛОГІЯ І СУСПІЛЬСТВО"
Український теоретико-методологічний соцігуманітарний часопис (наукове періодичне видання)
Входить до Переліку наукових фахових видань України категорії “Б” у галузі психологічних наук, спеціальність – 053 Психологія (Наказ МОН України за № 1188 від 24 вересня 2020 року) 

Лауреат Загальнонаціональної громадської акції "Флагмани освіти і науки України” (2011)

 Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації Серія КВ № 2473-14678 ПР, видане 23 березня 2021 року Міністерством юстиції України


Виходить з 2000 року чотири рази на рік

 
Загальний тираж у 2018 році 1800 примірників

 

ISSN 2523-4099 (Online), ISSN 1810-2131 (Print)

 

Видання з 2012 року індексується наукометричною системою Google Академія.

Видання з 2017 року індексується у ICV Індекс Копернікус, Польща (ICI Journal Master List).

Статті розміщені на сервері ТНЕУ: pis.tneu.edu.ua та базі НБУ імені Вернадського.

Входить в базу "Бібліометрика української науки" СІАЗ НЮБ ФПУ

Засновник та видавець: Тернопільський національний економічний університет